Нормативни уредби

Аквакултури

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРАкъм целия текст


Любителски риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов…към целия текст


Стопански риболов

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми…към целия текст