Нормативни уредби

Аквакултури

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРАкъм целия текст


Любителски риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов…към целия текст


Стопански риболов

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми…към целия текст

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм