ПОПЪЛВАНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК:

fishing book pic

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

И з п ъ л н и т е л н а а г е н ц и я п о р и б а р с т в о и а к в а к у л т у р и:

РЪКОВОДНИ НАСОКИ за попълване на риболовен дневник – София, октомври 2014 г.

ПОПЪЛВАНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК:

 

Точното записване и докладване на уловите е основен механизъм в управлението и опазване на рибните ресурси.
Правилното и регулярно попълване на риболовния дневник води до по-надеждно управление на запасите и оказва влияние върху определянето на национални квоти.
Законова рамка:
Член 19 от Закона за рибарството и аквакултурите:
„При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества“
Член 14 от Регламент на Съвета 1224/2009 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството:
„Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дължина 10 метра или повече водят риболовен дневник за своите операции, указвайки специално всички количества от всички видове, уловени и задържани на борда, над 50 kg еквивалентно живо тегло“
Начин на попълване на риболовния дневник:
А. Попълване на хартиен риболовен дневник:

Образецът на хартиения риболовен дневник е посочен в Приложение VI на Регламент на Комисията 404/2011, както и в Наредба № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник..

ZG1

Позиции (1), (2) и (3) съдържат данни за риболовния кораб и собственика;
Позиции (4), (5) и (6) съдържат данни за риболовния излет;
Позиция (7) съдържа данни за трансбордиране;
Позиции (8), (9) и (10) съдържат данни за риболовния уред;
Позициите от (11) до (15) съдържат информация за улова;
Позиции (17), (18) и (19) съдържат информация за разтоварването.
Преди напускане на пристанището се попълват името на плавателния съд и CFR номерът, външната маркировка; данните на капитана (име и адрес); отбелязват се денят, месецът, часът, годината и пристанището на тръгване; попълва се трибуквеният код на риболовния уред

(посочен в самия риболовен дневник), записва се размерът на окото на риболовния уред в милиметри, по желание се указват и някои други характеристики на риболовния уред.

ZG2
След приключване на риболовните операции за деня се попълва датата, броят на риболовните операции, риболовното време (не е задължително), мястото/зоната, където е извършен улова. Уловените количества се вписват в позиция (15) на декларацията, като различните видове се описват в отделни колони, като се използват трибуквените кодове за съответния вид. Кодовете са посочени в риболовния дневник.
При улов на калкан се попълва и размерна група, към която спадат уловените екземпляри, както следва:
– „1“ за първа размерна група от 45,1 до 50 сm;
– „2“ за втора размерна група от 50, 1 до 60 сm;
– „3“ за трета размерна група от 60,1 до 80 сm;
– „4“ за четвърта размерна група над 80 сm.
На нов ред се попълват данни за улов:
– В различни дни;
– В различни зони, дори и да е в един ден.
На нова страница се вписват:
– извършен с различен уред или мрежа с различна големина на окото, дори да е в един и същи ден и зона;
– извършен след предаване от един кораб на друг;
– извършен след разтоварване на улова на брега;
– когато се изчерпят колоните на страницата.

ZG3
При завръщане в пристанището се попълва денят, месецът, часът и пристанището на връщане на плавателния съд.
Ако пристанището на разтоварване е различно от пристанището на завръщане се попълва позиция (6) от риболовния дневник.
Страницата от риболовния дневник следва да изглежда по начин, представен на фигурата по-долу.

ZG4

При разтоварване се попълват данните за разтоварените количества улов, като за всеки вид се попълва колоната, съответстваща на вида в горната част на страницата от риболовния дневик. Задължително се попълва начина на представяне на улова (цели, изкормени, без глави, без опашки и тн), като се използват трибуквените кодове (Позиция 17). Под начина на представяне се попълва разтовареното количество от всеки вид в килограми (Позиция 18), като в края на реда капитанът на кораба се подписва.
Трибуквените кодове на начина на представяне са посочени в Приложение I на Регламент на Комисията 404/2011.
В случай на преработка на борда, за изчислвяване на еквивалентното живо тегло се използва коефициент за преобразуване.
Допустим толеранс: допустимата разлика между данните в риболовния дневник и декларацията за разтоварване е 10 %.

ZG5
Декларацията за произход се съставя в четири еднообразни екземпляра. Оригиналът екземпляр „0“ остава в риболовния дневник, екземпляр „1“ придружава улова след неговото предаване/разтоварване, екземпляр „2“ се предава на длъжностните лица на ИАРА, а екземпляр „3“ се предава в организацията на производителите на риба и други водни организми, ако лицето, извършило стопански риболов, членува в такава.
Вписванията в декларацията за произход са четливи и незаличими, и не могат да се изтриват или променят. Допусната грешка се поправя, като грешното вписване се зачертава с линия и се последва от ново вписване на нов ред, подписано от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.
Копие от декларацията за произход се предава най-късно до 48 часа след разтоварването на улова в териториалното звено на ИАРА;
При неправилно водене на риболовен дневник, в нарушение на чл. 19 от ЗРА и Наредба 43/20.04.2006 се налага санкция в размер от 800 до 1600 лева, както и присъждане на 3
точки по реда на Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008;

Непопълването или невярното попълване на риболовния дневник / декларацията за произход се счита за тежко нарушение по смисъла на Европейското законодателство.

Изтегли документа

Презентация на попълване на риболовен дневник: