ПОПЪЛВАНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК:

fishing book pic

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

И з п ъ л н и т е л н а а г е н ц и я п о р и б а р с т в о и а к в а к у л т у р и:

РЪКОВОДНИ НАСОКИ за попълване на риболовен дневник – София, октомври 2014 г.

ПОПЪЛВАНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК:

 

Точното записване и докладване на уловите е основен механизъм в управлението и опазване на рибните ресурси.
Правилното и регулярно попълване на риболовния дневник води до по-надеждно управление на запасите и оказва влияние върху определянето на национални квоти.
Законова рамка:
Член 19 от Закона за рибарството и аквакултурите:
„При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества“
Член 14 от Регламент на Съвета 1224/2009 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството:
„Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дължина 10 метра или повече водят риболовен дневник за своите операции, указвайки специално всички количества от всички видове, уловени и задържани на борда, над 50 kg еквивалентно живо тегло“
Начин на попълване на риболовния дневник:
А. Попълване на хартиен риболовен дневник:

Образецът на хартиения риболовен дневник е посочен в Приложение VI на Регламент на Комисията 404/2011, както и в Наредба № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник..

ZG1

Позиции (1), (2) и (3) съдържат данни за риболовния кораб и собственика;
Позиции (4), (5) и (6) съдържат данни за риболовния излет;
Позиция (7) съдържа данни за трансбордиране;
Позиции (8), (9) и (10) съдържат данни за риболовния уред;
Позициите от (11) до (15) съдържат информация за улова;
Позиции (17), (18) и (19) съдържат информация за разтоварването.
Преди напускане на пристанището се попълват името на плавателния съд и CFR номерът, външната маркировка; данните на капитана (име и адрес); отбелязват се денят, месецът, часът, годината и пристанището на тръгване; попълва се трибуквеният код на риболовния уред

(посочен в самия риболовен дневник), записва се размерът на окото на риболовния уред в милиметри, по желание се указват и някои други характеристики на риболовния уред.

ZG2
След приключване на риболовните операции за деня се попълва датата, броят на риболовните операции, риболовното време (не е задължително), мястото/зоната, където е извършен улова. Уловените количества се вписват в позиция (15) на декларацията, като различните видове се описват в отделни колони, като се използват трибуквените кодове за съответния вид. Кодовете са посочени в риболовния дневник.
При улов на калкан се попълва и размерна група, към която спадат уловените екземпляри, както следва:
– „1“ за първа размерна група от 45,1 до 50 сm;
– „2“ за втора размерна група от 50, 1 до 60 сm;
– „3“ за трета размерна група от 60,1 до 80 сm;
– „4“ за четвърта размерна група над 80 сm.
На нов ред се попълват данни за улов:
– В различни дни;
– В различни зони, дори и да е в един ден.
На нова страница се вписват:
– извършен с различен уред или мрежа с различна големина на окото, дори да е в един и същи ден и зона;
– извършен след предаване от един кораб на друг;
– извършен след разтоварване на улова на брега;
– когато се изчерпят колоните на страницата.

ZG3
При завръщане в пристанището се попълва денят, месецът, часът и пристанището на връщане на плавателния съд.
Ако пристанището на разтоварване е различно от пристанището на завръщане се попълва позиция (6) от риболовния дневник.
Страницата от риболовния дневник следва да изглежда по начин, представен на фигурата по-долу.

ZG4

При разтоварване се попълват данните за разтоварените количества улов, като за всеки вид се попълва колоната, съответстваща на вида в горната част на страницата от риболовния дневик. Задължително се попълва начина на представяне на улова (цели, изкормени, без глави, без опашки и тн), като се използват трибуквените кодове (Позиция 17). Под начина на представяне се попълва разтовареното количество от всеки вид в килограми (Позиция 18), като в края на реда капитанът на кораба се подписва.
Трибуквените кодове на начина на представяне са посочени в Приложение I на Регламент на Комисията 404/2011.
В случай на преработка на борда, за изчислвяване на еквивалентното живо тегло се използва коефициент за преобразуване.
Допустим толеранс: допустимата разлика между данните в риболовния дневник и декларацията за разтоварване е 10 %.

ZG5
Декларацията за произход се съставя в четири еднообразни екземпляра. Оригиналът екземпляр „0“ остава в риболовния дневник, екземпляр „1“ придружава улова след неговото предаване/разтоварване, екземпляр „2“ се предава на длъжностните лица на ИАРА, а екземпляр „3“ се предава в организацията на производителите на риба и други водни организми, ако лицето, извършило стопански риболов, членува в такава.
Вписванията в декларацията за произход са четливи и незаличими, и не могат да се изтриват или променят. Допусната грешка се поправя, като грешното вписване се зачертава с линия и се последва от ново вписване на нов ред, подписано от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.
Копие от декларацията за произход се предава най-късно до 48 часа след разтоварването на улова в териториалното звено на ИАРА;
При неправилно водене на риболовен дневник, в нарушение на чл. 19 от ЗРА и Наредба 43/20.04.2006 се налага санкция в размер от 800 до 1600 лева, както и присъждане на 3
точки по реда на Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008;

Непопълването или невярното попълване на риболовния дневник / декларацията за произход се счита за тежко нарушение по смисъла на Европейското законодателство.

Изтегли документа

Презентация на попълване на риболовен дневник:


 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм