European regulation

  • COUNCIL REGULATION (EC) No 388/2006 of 23 February 2006 establishing a multiannual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Bay of Biscay
  • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 of 8 April 2011
    laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( OJ L 286, 29.10.2008 )

Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks and repealing Regulation (EC) No 423/2004 ( OJ L 348, 24.12.2008 )

Финансова помощ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 31/83 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 октомври 2005 година за изменение на Решение 2000439ЕО относно финансовите компенсации на Общността за разходите, направени от някои държави-членки

ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за изменение на Решение 2004465EО относно финансовата помощ на Общността за програмите на държавите-членки за контрол на риболова (20062EО)

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 3183 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите

Изследователска дейност
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 325287 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството

Комисии, съвети , комитети
ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в Средиземноморския регион

ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РИБОЛОВА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Контрол

ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 284793 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Общи, предлагане, изследване
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство (93/619/ЕО)

Организации на производителите
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 908/2000 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2000 година за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектор рибарство и аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2438/2000 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 908/2000 относно установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организациите на производители в сектор
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарството (2004/585/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарствотo(2004/585/ЕО)

Риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 376/96 НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 1986 година за изменение на Регламент (ЕО) № 897/94 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2847/93 на Съвета относно пилотните проекти, свързани с непрекъснато наблю
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – Приложение към ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (96/428/EО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната атлантическа ор
ЕР – Приложение към Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2369/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. за изменение на Регламент № 2792/1999/ЕО относно изготвянето на спешна общоевропейска мярка за унищожаване на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2943/95 От 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Определящ реда и условията за приложение на Регламент на Съвета № 1627/94 (ЕО) за общите условия относно специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Евростандарти по отношение на регистъра на риболовния флот

Улови, производство и опазване на рибните ресурси
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантичес
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зон
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършва
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова

ВМС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Решение 89/631/ЕИО по отношение на срока за изпълнение на определени пилотни проекти за непрекъснато наблюдение на местоположението на риболовните съдове на Общно
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

Внос, износ, митнически тарифи
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1891/93 НА СЪВЕТА от 12 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и стати
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 347/96 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 1996 година относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)

Линкове
europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html – EUR-lex-legislation – Регламенти на Английски.

ccvista.taiex.be/download.asp – Изтегляне на регламенти на Български.

ccvista.taiex.be/fullprioritylist.asp – Пълен списък на регламентите в сектор рибарство.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм