European regulation

  • COUNCIL REGULATION (EC) No 388/2006 of 23 February 2006 establishing a multiannual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Bay of Biscay
  • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 of 8 April 2011
    laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( OJ L 286, 29.10.2008 )

Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks and repealing Regulation (EC) No 423/2004 ( OJ L 348, 24.12.2008 )

Финансова помощ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 31/83 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 октомври 2005 година за изменение на Решение 2000439ЕО относно финансовите компенсации на Общността за разходите, направени от някои държави-членки

ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за изменение на Решение 2004465EО относно финансовата помощ на Общността за програмите на държавите-членки за контрол на риболова (20062EО)

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 3183 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите

Изследователска дейност
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 325287 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството

Комисии, съвети , комитети
ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в Средиземноморския регион

ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РИБОЛОВА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Контрол

ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 284793 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Общи, предлагане, изследване
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство (93/619/ЕО)

Организации на производителите
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 908/2000 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2000 година за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектор рибарство и аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2438/2000 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 908/2000 относно установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организациите на производители в сектор
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарството (2004/585/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарствотo(2004/585/ЕО)

Риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 376/96 НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 1986 година за изменение на Регламент (ЕО) № 897/94 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2847/93 на Съвета относно пилотните проекти, свързани с непрекъснато наблю
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – Приложение към ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (96/428/EО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната атлантическа ор
ЕР – Приложение към Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2369/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. за изменение на Регламент № 2792/1999/ЕО относно изготвянето на спешна общоевропейска мярка за унищожаване на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2943/95 От 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Определящ реда и условията за приложение на Регламент на Съвета № 1627/94 (ЕО) за общите условия относно специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Евростандарти по отношение на регистъра на риболовния флот

Улови, производство и опазване на рибните ресурси
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантичес
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зон
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършва
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова

ВМС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Решение 89/631/ЕИО по отношение на срока за изпълнение на определени пилотни проекти за непрекъснато наблюдение на местоположението на риболовните съдове на Общно
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

Внос, износ, митнически тарифи
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1891/93 НА СЪВЕТА от 12 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и стати
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 347/96 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 1996 година относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)

Линкове
europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html – EUR-lex-legislation – Регламенти на Английски.

ccvista.taiex.be/download.asp – Изтегляне на регламенти на Български.

ccvista.taiex.be/fullprioritylist.asp – Пълен списък на регламентите в сектор рибарство.