Customer charter

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

Водени от желанието да предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, служителите от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Агенцията/ ще се ръководят от тази Харта на клиентите /хартата/.

В хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се очаква в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и информация какво се очаква от клиентите на услуги. В хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Целта и стремежа на Агенцията по отношение на административното обслужване е:

 • то да бъде бързо и ефективно;
 • всеки да получава лесен достъп до информация;
 • служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
 • приятна и делова атмосфера в Агенцията;
 • да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате на телефон на дирекция “Финансово правно и административно обслужване”: 80 51 661.

Актуална информация за видовете административни услуги на физическите и юридическите лица, които извършва Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури може да намерите на Internet страницата на Агенцията.- http://www.iara.government.bg

ОТГОВОРНОСТИ

Отговорностите на служителите на ИАРА към Вас, включително и при предоставяне на услуги са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в ИАРА и са:

 • Да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;
 • Да бъдат честни и отзивчиви;
 • Да работят професионално;
 • Да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • Да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при обслужването на потребителите на административни услуги;
 • При възникване на проблем, да Ви уведомят своевременно за причините довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата;
 • Да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от Агенцията;
 • Да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги.

Вашите отговорности към служителите на ИАРА

 • Да се отнасяте към служителите с уважение. Няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да бъдете точни на уговорените срещи;
 • Да предоставяте своевременно пълна и точна информация;
 • Да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е изискана такава;
 • При промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да уведомявате своевременно за това

Общи отговорности

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

ПОЛЗИ ЗА ВАС

 • Облекчаване на дългите процедури;
 • Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от Агенцията;
 • Премахване на възможните корупционни практики;
 • Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Агенцията.

ИНФОРМАЦИЯ

Предоставяне на информация и съвети

Служителите от отдел “Административно и информационно обслужване” на Агенцията ще Ви предоставят необходимата информация и съвети за административната услуга, която може да получите, относно:

 • документите, които следва да представите;
 • нормативно определения срок за получаване на исканата от Вас административна услуга;
 • институцията, която би могла да Ви отговори, когато Вашите въпроси не са от компетентността на Агенцията.

Информация по телефона

Информация за предлаганите от ИАРА административни услуги може да получите и от служителите в Териториалните звена на ИАРА.

За някои от административните услуги, предоставяни от Агенцията, можете да се информирате от информационните табла, поставени във фоаиетата на териториалните звена на Агенцията, които са 27 на брой.

Отговор на телефонни обаждания

Когато искате да се свържете с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури можете да се обадите между 9.00 и 17.30 часа от понеделник до петък на централа 02 80 51 666.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или имейла Ви, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

Когато Ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури :

 • Да са съставени на ясен и разбираем език;
 • Да Ви уведомяват ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително;
 • Да Ви дават необходимата информация.

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, очакваме да ни информирате за това, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга.

Можете да направите писмено оплакване.

Периодично ще се допитваме до вас как оценявате нашите услуги

Ще разговаряме и ще се вслушваме в клиентите, ще предприемаме действия в отговор на техните съвети и препоръки. За целта:

 • ще се допитваме до клиентите и организациите, които ги представляват, за качеството на извършваните услуги;
 • ще търсим техните съвети и препоръки и ще използваме информацията за усъвършенстване на предоставяните услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРТАТА

Хартата е утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със Заповед № 268/ 10.08.2007г. и е публикувана в Internet страницата на Агенцията.- http://www.iara.government.bg

Хартата ще се актуализира периодично.

Изтегли Харта на клиента в ZIP формат