Обща информация за ПМДР

Покана за публично обсъждане на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020)

Покана към юридически лица с нестопанска цел за номиниране на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020)

НОРМАТИВНА БАЗА

Състав на Тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

1. Първо заседание на Тематична работна група (ТРГ)

2. Второ заседание на Тематична работна група (ТРГ)

3. Трето заседание на Тематична работна група (ТРГ)

4. Четвърто заседание на Тематична работна група (ТРГ)

5. Пето заседание на Тематична работна група (ТРГ)

6. Шесто заседание на Тематична работна група (ТРГ)

7. Седмо заседание на Тематична работна група (ТРГ)

8. Осмо заседание на Тематична работна група (ТРГ)

9. Девето заседание на Тематична работна група (ТРГ)

10. Десето заседание на Тематична работна група (ТРГ)

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 1 

Екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство

 Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 – 13.10.2015 г.