Заповеди

Заповеди на Министъра на земеделието и храните и на Изпълнителния Директор на ИАРА

Съвместна заповед № РД09-1029/16.12.2020 г. и № РД-1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за въвеждане на забрана за улов на есетрови видове в българската акватория

Заповед № РД09-892/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов на територията на целия водоем на гребна база в град Ямбол.

Заповед № РД09-891/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов в река Ръчене.

Заповед № РД09-811/12.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Копринка, обл. Стара Загора, на Сдружение с нестопанска цел „Централна Рибно-Опазваща Организация“, за срок от 5 години, считано от датата на същата заповед.

Заповед № РД09-810/12.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас, на Сдружение с нестопанска цел „Централна Рибно-Опазваща Организация“, за срок от 5 години, считано от датата на същата заповед

Заповед № РД09-574/20.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменяне на Заповед РД09-397/11.05.2020 г.

Заповед № РД 09-573/17.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водоеми за зарибяване през 2020 г.

Заповед № РД09-499/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отстраняване на очевидна техническа грешка в Заповед РД09-332/01.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Заповед № РД 09-423/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за използването на бийм трал във вътрешните морски води и териториално море на Република България в акваторията на Черно море в зона „Бяла-Обзор“

Заповед № РД 09-424/28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА

Заповед № РД-09-397/11.05.2020г. на министъра на земеделието, храните и горите, за забрана на стопански и любителски риболов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море.

Заповед № РД 09-372/30.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се увеличава крайния срок на забраната за стопански риболов в река Дунав на видовете бяла риба /Sander lucioperca/, щука /Esox Lucius/, распер /Aspius aspius/ и карагьоз (дунавска скумрия) /Alosa immаculata/ до 31.05.2020 г. включително

Заповед № РД-09-350 – 15.04.2020г. – на министъра на земеделието, храните и горите за установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти

Заповед № РД 09-332 – 01.04.2020г. – на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието.

Заповед РД 09-478-22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море

Заповед № РД 09-376/12.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

Заповед № РД 09-69 / 01.02.2019г. на Министъра на земеделието и храните във връзка със забрана за извършване на риболов през 2019, 2020 и 2021 година в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА или зони от тях.

Заповед № РД 09-347/11.04.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА

Заповед № РД 09-360 / 13.04.2017 г. във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав вътрешни водни обекти.

Заповед № РД 09-262 / 22.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните във връзка с изменение и допълнение на Заповед № РД 09-98 / 26.02.2016 г.

Заповед № РД-252 / 15.08.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА във връзка със забрана за извършване на риболов в река Караагач

Заповед № РД-241 / 09.08.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА във връзка със забрана за извършване на риболов в река Благоевградска Бистрица

Заповед № РД 115 / 20.04.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА във връзка със забрана за извършване на риболов в яз. Искър

Заповед № РД 09-217 / 15.04.2016 г. на Министъра на земеделието и храните във връзка със забрана за улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА

Заповед № РД 09-98 / 26.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните във връзка със забрана за извършване на риболов през 2016, 2017 и 2018 година в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА или зони от тях.

ЗАПОВЕД № РД 09 / 07.01.2016 г. и № РД 09-42/26.01.2016 г. на Министъра на земеделието и храните и Министъра на околната среда и водите на основание чл.42, ал.1 и във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за биологично разообразие и необходимост от опазване на популациите на есетровите риби

ЗАПОВЕД № РД 09-642 ОТ 18.09.2015 г. на Министъра на земеделието и храните във връзка със съгласувателно писмо с Изх. № 12-00-109 / 10.07.2015 на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл. 3, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях

ЗАПОВЕД № РД-766/04.11.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВОТА КАЛКАН 2015 г.

ЗАПОВЕД РД 09-243 ОТ 15.04.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ПРЕЗ РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ВИДОВЕТЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ

ЗАПОВЕД № РД 09-152/09.03.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В РИБНОСТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т.1 И Т.2 ОТ ЗРА ИЛИ В ЗОНИ ОТ ТЯХ

ЗАПОВЕД № РД 09- 598 ОТ 16.09.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 09-112/25.02.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА В РИБНОСТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т.1 И Т.2 ОТ ЗРА ИЛИ В ЗОНИ ОТ ТЯХ

УВЕДОМЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД ЗАПОВЕД РД-09-112/25.02.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Заповед № РД – 758 / 24.07.2014 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 264/12.08.2013 г.

Заповед № РД – 390 от 30.04.2014 г. относно Удостоверения за свободен капацитет ( в бруто тонаж и kW).

ЗАПОВЕД РД 09-223 ОТ 10.04.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ПРЕЗ РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ВИДОВЕТЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ

ЗАПОВЕД № РД 09-112/25.02.2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА В РИБНОСТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т.1 И Т.2 ОТ ЗРА ИЛИ В ЗОНИ ОТ ТЯХ

Заповед РД-141 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. относно мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Заповед РД-142 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА относно мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/.

Заповед № РД – 1190 / 19.06.2013 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 74/29.10.2010 г.

Заповед № РД 09 -330/10.05.2013 г. на министърът на земеделието и храните за разрешаване извършването на любителски риболов през тъмната част от денонощието във водни обекти на територията на страната

Заповед № РД-993/18.04.2013 г. относно прекратяване на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители на длъжностите началник на сектор „Рибарство и контрол – Бургас“, началник на сектор „Рибарство и контрол – Стара Загора“, началник на сектор „Рибарство и контрол – Хасково“ и началник на отдел „Рибарство и контрол – Дунав“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Заповед № РД – 988/18.04.2013 г. относно определяне на комисия за отваряне на постъпили предложения, разглеждане и класиране на кандидати в процедура за получаване на разрешително за стопански риболов

Заповед № РД 09-264 от 11.04.2013 г. на Министъра на земеделието и храните за забрана на улов на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА за 2013 г.

Заповед № РД –887/28.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Моно Петра“

Заповед № РД –886/28.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Змея / Острова /”

Заповед № РД –849/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Липите / Гълъбите/”

Заповед № РД –848/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Свети Яни”

Заповед № РД –847/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Лафина”

Заповед № РД –846/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Рухи”

Заповед № РД –845/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Колокита”

Заповед № РД –844/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Свети Стефан”

Заповед № РД –843/20.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Зангадор”

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Заповед № РД – 852/25.03.2013 г. за отмяна на Заповед № РД –772/08.03.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Заповед № РД – 812 / 15.03.2013 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 181/07.06.2012 г.

Заповед № РД –769/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Кокодива”

Заповед № РД –770/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Калиакра – Пролетен”

Заповед № РД –771/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Зеленка”

Заповед № РД –772/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Солинара / Каваците/”

Заповед № РД –773/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Агалина – Голяма”

Заповед № РД –774/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Корумчешме”

Заповед № РД –775/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Атия”

Заповед № РД –776/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Свети Иван”

Заповед № РД –777/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Кутра”

Заповед № РД –778/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Милос”

Заповед № РД –779/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Акротир”

Заповед № РД –780/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чакър Сава”

Заповед № РД –781/08.03.2013 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Калиакра – Голям / Есенен /”

Заповед № РД 09-113 от 13.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях

Заповед РД-6/03.01.2013 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 197/14.08.2012 г.

Oпределяне на индивидуални квоти за улов на калкан през 2013 г. :

Заповед № РД – 1412/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Романтика”

Заповед № РД – 1413/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Русалка”

Заповед № РД – 1414/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Резово”

Заповед № РД – 1415/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Палеоря-северния”

Заповед № РД – 1416/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Бутамята”

Заповед № РД – 1417/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Арапя”

Заповед № РД – 1418/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Северна меша”

Заповед № РД – 1419/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варницата”

Заповед № РД – 1421/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Голям Кастрич”

Заповед № РД – 1422/20.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чехру/Перла/”

Заповед № РД – 1342/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чайка 2”;

Заповед № РД – 1343/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Паша Мезар”;

Заповед № РД – 1344/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Китен”;

Заповед № РД – 1345/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Кендинар”;

Заповед № РД – 1346/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Мелницата”;

Заповед № РД – 1347/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Равда”;

Заповед № РД – 1348/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Равда – Север”;

Заповед № РД – 1349/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Света Парашкева”;

Заповед № РД – 1350/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Тарфа”;

Заповед № РД – 1351/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Черната скала”.

Заповед № РД – 1352/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чуколина”;

Заповед № РД – 1353/10.12.2012 г. – Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чайка 1”;

Заповед РД – 1333/06.12.2012 г. за критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2013 г.

Заповед РД-743/11.07.2012 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 22/12.05.2009 г.

Заповед РД-679/26.06.2012 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 38/02.12.2009 г.

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за  получаване на разрешително за стопански риболов

Заповед РД-544/17.05.2012 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 51/15.04.2010 г.

Заповед РД-545/17.05.2012 г. относно невалидно Удостоверение за свободен капацитет № 111/17.08.2011 г.

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

Заповед за забрана на улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА

Заповед за забрана на риболов на есетрови видове риби

Заповед за забрана за извършване на риболов през 2012г. на рибностопански обекти

Заповед за забрана на риболова през размножителния период

Заповед за целогодишна забрана

( изменения от дата 21.02.2011 г. )

Заповед на министъра на земеделието и храните за откриване процедура по възлагане на рибните ресурси в 20 държавни язовири.

Заповед за разрешение на улова на 5 тона калкан

Заповед за приемане на заявления за кандидатстване на проекти по мярка 1.3

Заповед за приемане на заявления за кандидатстване на проекти по мярка 2.1