Дирекция „Структурни фондове порибарство”

Дирекция“Структурни фондове по рибарство“

-изготвя програмните документи за прилагане на структурната политика на ЕС в областта на рибарството;

-изпълнява функциите на Управляващ орган на ОПРСР, като:

 • извършва прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР, като гарантира, че избирането на проекти за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за ОПРСР, и в съответствие с националното законодателство и приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;
 • удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че декларираните от ползвателите разходи за проектите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и правилата на ЕС;
 • извършва проверки на място на отделни проекти в съответствие с одобрени правила и процедури за работа;
 • гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всеки проект по ОПРСР и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансово управление, мониторинг, проверки, одити и оценка на ОПРСР;
 • гарантира, че ползвателите и други лица, включени в изпълнението на проектите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до проекта, в съответствие с националните счетоводни актове;
 • гарантира, че оценките на ОПРСР се извършват съобразно националното законодателство и правото на ЕС;
 • гарантира, че Сертифициращият и Одитният орган получават цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането и съответно на одита;
 • установява процедури, които да гарантират, че всички документи относно разходите и одитите, свързани с прилагането на ОПРСР, позволяват нейното проследяване;

-насочва работата на Комитета за наблюдение и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнение на ОПРСР в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение;

-изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение предава на Европейската комисия годишните доклади и окончателния доклад относно изпълнението на ОПРСР;

-осигурява спазването на изискванията за информираност, прозрачност и публичност на ОПРСР;

-поддържа и използва информационна система за управление на проекти по ОПРСР и база данни;

-представя доклади и справки относно управляваните проекти на министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор, Комитета за наблюдение, Сертифициращия и Одитния орган и на институциите на Европейската комисия;

-планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по проекти на агенцията в качеството й на Управляващ орган по ОПРСР, мярка 5.1 „Техническа помощ“; носи отговорност за изпращането на информация за проведени процедури по обществени поръчки в нормативно установените срокове за вписване в регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки;

-осъществява координация с Програмата за развитие на селските райони, както и с оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

-изпълнява и други дейности, възложени с нормативен акт или от министъра на земеделието и храните.

-Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ осъществява делегираните на агенцията функции на междинно звено по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

-В състава на дирекция „Структурни фондове по рибарство“ се включват и служители, които осъществяват своите служебни задачи на територията на отделите на Главна дирекция „Рибарство и контрол“.

-Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ администрира нередности и измами, като:

 • отговаря за администриране на нередности по проекти, финансирани по ОПРСР;
 • отговаря за реда за администриране на сигнали за нередности;
 • отговаря за реда за администриране на нередности, в това число установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последвaщото им проследяване и приключване;
 • докладва на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ на Министерството на вътрешните работи (АФКОС), на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
 • води необходимите регистри, свързани с нередностите и измамите.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм