Обща информация

Добре дошли на страницата Антикорупция в сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Тук можете да подавате сигнали за корупция:
 

Тук ще намерите актуална информация за начина, по който можете да се свържете с нас, ако желаете да си помогнем взаимно и коригираме забелязаните от Вас действия и бездействия на държавни служители по повод работата, която им е възложена да изпълняват с Устойствения правилник на ИАРА по прилагането на нормативни актове, определящи дейността на ИАРА и нейните триториални звена.Какво трябва да знаете, за да сте сигурни, че подадените от Вас сигнали за корупция, предложения и сигнали, за неудоволетворяваща Ви работа на администрация, в министерство на правосъдието ще бъдат отработени от органите за конторл при нас ?I. Корупция – що е то ?
Корупцията няма легално определение в българското законодателство, няма и едно единствено определение, което може да бъде използвано, за да включи разбиранията на всички хора за това какво е корупция.
Понятието за корупция се променя с времето . Неща, които не са били включвани в понятието корупция с времето се включват, неща които преди са се смятали за неправилни, с времето започват да се считат за нормални и естествени.Различни изследователи, включително и различни държавни и над държавни организации са се опитвали да дадат някакво понятие за корупция:
– корупцията е неправилно изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза, считат англичаните
– австралийската комисия за борба с корупцията определя, че корупцията е поведение, което включва нечестно използване на власт или позиция, което като резултат има поставяне на някого в по-добро положение от другиго
– поведението на лица, които не са държавни служители в най-общия смисъл на думата, но които предлагат на държавния служител да извърши нещо като директно му дават пари

Част от възможните поведения, които се включват в понятието корупция са свързани с нашия Наказателен кодекс и включват:
– престъпленията по служба – общо престъпление по служба, т.е. който извърши или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или чужд интерес
– класическия подкуп – който получи или съответно даде пари или друга имотна облага, за да се извърши нещо, което му се следва по служба. Тук има варианти:
a) това нещо, което е извършено може да е задължение на държавния служител и тогава то не винаги е престъпление
б) когато това се извършва с цел престъпление – когато човекът е подкупен, за да извърши престъпление – това е квалифициран, тежък състав, съвсем различен

Като работно определение, когато са налице проблеми с нечие поведение :
– Корупцията е неправилно използване на обществен или служебен ресурс, с цел извличане на облага – пряка или последваща
– Корупция е и поведението на тези, които подбуждат държавните служители да извършват тази дейност

Гранични на корупцията форми на поведение
– процес, който да тече – административен процес за получаване на нещо – лиценз, разрешително, регистрация и т.н.
– тясно място в административната процедура – човек, който има някакъв монопол върху властта и липса на възможности за заобикаляне на този монопол.

Възможни зони с повишен корупционен риск:
– там, където се дават лицензи, разрешителни
– там, където се разпределят пари
– обществените поръчки – навсякъде по света са най-рисковите като фактор за корумпиране на част от държавното управление, която е свързана с процедурите за осъществяване на обществени поръчки
– ам, където могат да се решават въпроси, свързани със служебното положение: назначаване на приятели, познати, роднини – по кланов принцип.
– навсякъде, където съществува монопол върху обществен ресурс, може да се появи корупция

II. Конфликт на интереси в държавната администрация- що е то ?

Основната характеристика на конфликта на интереси в държавната администрация е, че той представлява пресечна точка между обществения интерес и частния интерес.

Изискването към държавните служители за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

е-майл адрес : signali@iara.government.bg

Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Комисия за координация на работата по борба с корупцията.

Страницата за подаване на сигнал за корупция