Уважаеми граждани, за подаване на сигнал свързан с нарушения на Закона за рибарство и аквакултури, моля използвайте тел. 112

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Подаване на сигнали
NOTE : Вие може да прикачате файлове: gif, png, jpg, jpeg, tiff, bmp, ai, pdf, doc, docx, xls, zip, rar, mp3, wav, ppt

* Чл. 19. Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие, както и такива, в които не са посочени:
1. трите имена на гражданина, адрес по местоживеене, както и телефон, факс или електронен адрес;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление, както и телефон, факс или електронен адрес.