Европейски регламенти (ОРП)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година

Изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 811/2004 НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 847/96 НА СЪВЕТА от 6 май 1996 година относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/ 2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

Поправка на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г.

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1093/94 НА СЪВЕТА от 6 май 1994 година относно установяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на пристанищата на Общността
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1098/2007 НА СЪВЕТА от 18 септември 2007 година за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1300/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращсе на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1342/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004

Поправка на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1447/1999 НА СЪВЕТА от 24 юни 1999 година за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1627/94 НА СЪВЕТА от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1936/2001 НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1966/2006 НА СЪВЕТА от 21 декември 2006 година относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2115/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година за установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2166/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (EO) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2371/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2847/93 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Финансова помощ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 31/83 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 октомври 2005 година за изменение на Решение 2000439ЕО относно финансовите компенсации на Общността за разходите, направени от някои държави-членки

ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за изменение на Решение 2004465EО относно финансовата помощ на Общността за програмите на държавите-членки за контрол на риболова (20062EО)

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 3183 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите

Изследователска дейност
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 325287 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството

Комисии, съвети , комитети
ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в Средиземноморския регион

ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РИБОЛОВА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Контрол

ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 284793 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Общи, предлагане, изследване
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство (93/619/ЕО)

Организации на производителите
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 908/2000 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2000 година за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектор рибарство и аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2438/2000 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 908/2000 относно установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организациите на производители в сектор
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарството (2004/585/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарствотo(2004/585/ЕО)

Риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 376/96 НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 1986 година за изменение на Регламент (ЕО) № 897/94 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2847/93 на Съвета относно пилотните проекти, свързани с непрекъснато наблю
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – Приложение към ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (96/428/EО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната атлантическа ор
ЕР – Приложение към Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2369/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. за изменение на Регламент № 2792/1999/ЕО относно изготвянето на спешна общоевропейска мярка за унищожаване на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2943/95 От 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Определящ реда и условията за приложение на Регламент на Съвета № 1627/94 (ЕО) за общите условия относно специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Евростандарти по отношение на регистъра на риболовния флот

Улови, производство и опазване на рибните ресурси
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантичес
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зон
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършва
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова

ВМС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Решение 89/631/ЕИО по отношение на срока за изпълнение на определени пилотни проекти за непрекъснато наблюдение на местоположението на риболовните съдове на Общно
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

Внос, износ, митнически тарифи
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1891/93 НА СЪВЕТА от 12 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и стати
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 347/96 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 1996 година относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)

Линкове
http://eur-lex.europa.eu/ – EUR-lex-legislation – Регламенти на Английски.

ccvista.taiex.be/download.asp – Изтегляне на регламенти на Български.

ccvista.taiex.be/fullprioritylist.asp – Пълен списък на регламентите в сектор рибарство.