Европейски регламенти (ОРП)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година

Изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 811/2004 НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 847/96 НА СЪВЕТА от 6 май 1996 година относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/ 2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

Поправка на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г.

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1093/94 НА СЪВЕТА от 6 май 1994 година относно установяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на пристанищата на Общността
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1098/2007 НА СЪВЕТА от 18 септември 2007 година за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1300/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращсе на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1342/2008 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004

Поправка на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1447/1999 НА СЪВЕТА от 24 юни 1999 година за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1627/94 НА СЪВЕТА от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1936/2001 НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1966/2006 НА СЪВЕТА от 21 декември 2006 година относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2115/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година за установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан
 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2166/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (EO) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2371/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2847/93 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Финансова помощ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 31/83 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 октомври 2005 година за изменение на Решение 2000439ЕО относно финансовите компенсации на Общността за разходите, направени от някои държави-членки

ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за изменение на Решение 2004465EО относно финансовата помощ на Общността за програмите на държавите-членки за контрол на риболова (20062EО)

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 3183 Относно обща временна мярка за реструктуриране на сектора на крайбрежния риболов и на аквакултурите

Изследователска дейност
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 325287 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството

Комисии, съвети , комитети
ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в Средиземноморския регион

ЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РИБОЛОВА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Контрол

ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 284793 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

Общи, предлагане, изследване
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 1993 година относно създаването на Научен, технически и икономически комитет по рибно стопанство (93/619/ЕО)

Организации на производителите
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2406/96 НА СЪВЕТА от 26 ноември 1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 908/2000 НА КОМИСИЯТА от 2 май 2000 година за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектор рибарство и аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2438/2000 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 908/2000 относно установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организациите на производители в сектор
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарството (2004/585/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика по рибарствотo(2004/585/ЕО)

Риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 376/96 НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 1986 година за изменение на Регламент (ЕО) № 897/94 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2847/93 на Съвета относно пилотните проекти, свързани с непрекъснато наблю
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 1627/94 От 27 юни 1994 г. Постановяващ общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – Приложение към ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/48/ЕЕС от 16 юни 1992г. определяща минималните хигиенни правила приложими към рибни продукти уловени и на борда на някои плавателни съдове съгласно Член 3 (1) (а) (i) на Директива 91/493/ЕЕС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА От 20 март 1995 г. за въвеждане в действие на приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби (95/84/ЕО)
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година относно приемането от Общността на Споразумение за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море (96/428/EО)
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2091/98 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентация
ЕР – Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната атлантическа ор
ЕР – Приложение към Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на плавателни средства, които плават под флага на страни, които не са договарящи се страни в Северозападната
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2027/95 НА СЪВЕТА от 15 юни 1995 за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2090/98 От 30 септември 1998 г. Относно описа на риболовните кораби на Европейската общност
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2369/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. за изменение на Регламент № 2792/1999/ЕО относно изготвянето на спешна общоевропейска мярка за унищожаване на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2370/2002 НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година за установяване на спешна общностна мярка за бракуването на риболовни кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2943/95 От 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Определящ реда и условията за приложение на Регламент на Съвета № 1627/94 (ЕО) за общите условия относно специалните разрешителни за риболов
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3259/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби
ЕР – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Приложение към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1985 година относно молбите за възстановяване на разходи и плащане на аванси във връзка с някои мерки за изменяне капацитета в сектора на рибарството (85/474/EИО)
ЕР – Евростандарти по отношение на регистъра на риболовния флот

Улови, производство и опазване на рибните ресурси
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2104/93 НА СЪВЕТА от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантичес
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/96 НА СЪВЕТА от 22 април 1996 година относно предоставянето от държавите-членки на статистическа информация за производството на аквакултури
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зон
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършва
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА N° 2371/2002/ЕО от 20 декември 2002 г. относно трайното опазване и експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общоевропейската политика в областта на риболова

ВМС
ЕР – РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1489/97 От 29 юли 1997 г. Установяващ реда и условията на Регламент № 2847/93 (ЕИО) относно системите за надзор на корабите чрез сателит
ЕР – РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Решение 89/631/ЕИО по отношение на срока за изпълнение на определени пилотни проекти за непрекъснато наблюдение на местоположението на риболовните съдове на Общно
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

Внос, износ, митнически тарифи
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
ЕР – Приложение към РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 697/93 НА СЪВЕТА от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибните продукти и продуктите от аквакултури и на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1891/93 НА СЪВЕТА от 12 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и стати
ЕР – РЕГЛАМЕНТ (EО) № 347/96 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 1996 година относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)

Линкове
http://eur-lex.europa.eu/ – EUR-lex-legislation – Регламенти на Английски.

ccvista.taiex.be/download.asp – Изтегляне на регламенти на Български.

ccvista.taiex.be/fullprioritylist.asp – Пълен списък на регламентите в сектор рибарство.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм