Национално законодателство (НЗ)

3 Юли 2018 г.Закон за рибарството и аквакултурите

30 Декември 2016 г.Закон за рибарството и аквакултурите

29 Декември 2015 г.Закон за рибарството и аквакултурите

13 Февруари  2015 г.Закон за рибарството и аквакултурите

3 Август  2012 г. – Закон за рибарството и аквакултурите

28 Април 2009г. – Закон за рибарството и аквакултурите

 • НАРЕДБА № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
 • НАРЕДБА № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
 • НАРЕДБА № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
 • НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми
 • НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
 • НАРЕДБА № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
 • НАРЕДБА № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
 • НАРЕДБА № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури
 • НАРЕДБА № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
 • НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми
 • НАРЕДБА № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
 • НАРЕДБА № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси