Национално законодателство (НЗ)

3 Юли 2018 г.Закон за рибарството и аквакултурите

30 Декември 2016 г.Закон за рибарството и аквакултурите

29 Декември 2015 г.Закон за рибарството и аквакултурите

13 Февруари  2015 г.Закон за рибарството и аквакултурите

3 Август  2012 г. – Закон за рибарството и аквакултурите

28 Април 2009г. – Закон за рибарството и аквакултурите

 • НАРЕДБА № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
 • НАРЕДБА № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
 • НАРЕДБА № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
 • НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми
 • НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
 • НАРЕДБА № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
 • НАРЕДБА № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
 • НАРЕДБА № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури
 • НАРЕДБА № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
 • НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми
 • НАРЕДБА № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
 • НАРЕДБА № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси


Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм