Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието