Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване на работно оборудване за отдел „Технически инспекторат” към дирекция „Европейски фонд за рибарство” (ДЕФР) на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)”