П Р О Т О К О Л от проведено на 20.12.2012г. заседание относно обсъждането на проект на Заповед на Министъра на Министерство на земеделието и храните относно целогодишната забрана за извършване на стопански риболов в зоните на Черно море и р. Дунав.