Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”