Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Венцислав Гоцев управител на „Грийн енерджи партнърс“ ООД