Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2021 година

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти на основание чл. 24, ал. 6 и ал. 9 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Уведомявам Ви, че може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg.

Повече информация можете да откриете на следните линкове:
https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/