Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите през 2021 година

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на обектите за зарибяване по чл. 22a, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Целта на предложението е да бъдат определени водни обекти, в които лицата разпространяващи билети за любителски риболов могат да извършват зарибявания през 2021 г.
Уведомявам Ви, че може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg

Подробна информация можете да откриете на следните линкове:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/
https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/