Съобщение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18 а, ал. 10 от АПК до „Бест Флейвърс“ ЕООД