Обява конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. София.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 500/09.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. София.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образователна степен – магистър;
– Професионална област – право;
– Придобита юридическа правоспособност;
– Минимален ранг – IV младши;
– Професионален опит – 2 години.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Владеене на английски език;
– Свидетелство за управление на МПС;
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява функции и задължения във връзка с правната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно принципите за законосъобразност, добро управление, прозрачност и ефективност в съответствие с нормативната уредба; извършва процесуално представителство по дела, по които страна е Изпълнителния директор или Агенцията пред всички съдебни инстанции; дава становища по правни въпроси, изготвя договори и осигурява правната обезпеченост при работата на Агенцията. Осигурява правната обезпеченост на отдел „Структурни фондове по рибарство (СФР), във връзка с функциите на ИАРА, като Управляващ орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. (ОПРСР). Изготвя правни становища, участва в изработването на документите по налагането на финансови корекции, свързани с извършвания мониторинг и контрол на ОПРСР, включително и осъществява процесуално представителство по дела по ОПРСР. Следи за измененията в националното и европейско законодателство по отношение на прилагането им спрямо ОПРСР. Изготвя становища по получени коментари от Европейската комисия във връзка с приключването на ОПРСР.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 610 лв. до 2800 лв. /в зависимост от професионалния стаж/
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
8. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
8.1. В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
8.2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg. В този случай, заявлението за участие в конкурса /Приложение № 3/ и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg.
Телефон за информация 056/876075.

Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17, ал.2
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл