Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас

Със Заповед № РД09-810/12.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Мандра, обл. Бургас, на Сдружение с нестопанска цел „Централна Рибно-Опазваща Организация“, за срок от 5 години, считано от датата на същата заповед.

Заповед № РД09-810/12.10.2020 г.