Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за любителски риболов в река Ръчене

С цел опазване на рибните популации в река Ръчене (обл. Враца и обл. Плевен) и създаване на условия за възстановяването им, се въвежда забрана за любителски риболов в срок до 31.12.2020 г. на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за любителски риболов в река Ръчене.

Уведомявам Ви, че може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg.

Подробна информация можете да откриете на следния линк