Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Уважаеми госпожи и господа,

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. Промените се налагат и с оглед необходимостта Закона за рибарството и аквакултурите да бъде съобразен с относимото европейско законодателство. Въвеждат се легални дефиниции и термини, използвани в рибарството и аквакултурите, тъй като в настоящия закон съществува нормативна празнота.

В тази връзка по-подробна информация може да бъде намерена на следните линкове:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите