Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, с място на работа гр. София

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 341/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, с място на работа гр. София.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образователна степен – магистър;
– Професионална област – право;
– Придобита юридическа правоспособност;
– Минимален ранг – V – ти младши;
– Професионален опит – не се изисква
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Владеене на английски език;
– Свидетелство за управление на МПС;
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява функции и задължения във връзка с правната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно принципите за законосъобразност, добро управление, прозрачност и ефективност в съответствие с нормативната уредба; извършва процесуално представителство по дела, по които страна е Изпълнителния директор или Агенцията пред всички съдебни инстанции; дава становища по правни въпроси, изготвя договори и осигурява правната обезпеченост при работата на Агенцията.
Размер на основната месечна заплата:
– От 610 лв. до 2950 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
8. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
8.1. В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
8.2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg. В този случай, заявлението за участие в конкурса /Приложение № 3/ и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg.
Телефон за информация 056/876075.

Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17, ал.2
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм