„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца” обособена позиция № 2 – „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации”