Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, за издаването на Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, поради отстраняване на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД09-332/01.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителския риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти.
Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите
Информацията е публикувана и в интернет страницата на МЗХГ в следните рубрики:
Актуално (https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/);
„Сектори – Рибарство – Други заповеди“ (https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/).