Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на зона в акваторията на Черно море, в която е забранено използването на бийм трал

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), със заповед определя зони, в които е забранено използването на бийм трал. Въвеждането на това ограничение за риболов ще спомогне за намаляването на въздействието на рибарството върху структурата на дънните екосистеми в конкретната зона в Черно море.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на зона в акваторията на Черно море, в която е забранено използването на бийм трал.
Уведомявам Ви, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg

Подробна информация можете да откриете на следния линк

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм