Уведомление относно стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз

Удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз, на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите

С цел опазване на популациите на пролетно-лятно размножаващите се риби в река Дунав е необходимо да се удължи срокът на забрана за извършване на стопански риболов в река Дунав на видовете бяла риба (Sander lucioperca), щука (Esox lucius), распер (Aspius aspius) и карагьоз (Alosa immаculata) до 31.05.2020 г. включително. С предложената промяна в срока на забраната ще се предотврати прилова на пролетно-лятно размножаващи се риби при извършването на стопански риболов на бяла риба, щука, распер и карагьоз. По този начин ще се намали негативното въздействие от присъствието на мрежени уреди и интензивна риболовна дейност в местата за естествено възпроизводство на рибите, които са в период на размножаване. Забраната се въвежда на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Същата не засяга извършването на любителски риболов на посочените видове в река Дунав.
На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните за увеличаване на крайния срок на забраната за стопански риболов в река Дунав на видовете бяла риба, щука, распер и карагьоз до 31.05.2020 г. включително, на основание чл. 32, ал. 5 от ЗРА.
Уведомявам Ви, че може да изпращате писмени предложения и възражения по проекта на заповед в едномесечен срок от датата на публикуване до ИАРА, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

 

 

Подробна информация можете да откриете на следния линк