Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2020 г. – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми в естествените и изкуствени водните обекти в страната се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно сроковете в приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Забраната не се отнася за любителски риболов във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и съгласувана с министъра на околната среда и водите.
На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА, издадена на основание чл. 32, ал. 1 от ЗРА и за определяне на водни обекти, в които любителският риболов е разрешен в периода на размножаване, на основание чл. 32, ал. 4 от ЗРА.
Уведомявам Ви, че може да изпращате писмени предложения и възражения по проекта на заповед в едномесечен срок от датата на публикуване до ИАРА, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

Подробна информация можете да откриете на следния линк