Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2020 г. – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми в естествените и изкуствени водните обекти в страната се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно сроковете в приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Забраната не се отнася за любителски риболов във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и съгласувана с министъра на околната среда и водите.
На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА, издадена на основание чл. 32, ал. 1 от ЗРА и за определяне на водни обекти, в които любителският риболов е разрешен в периода на размножаване, на основание чл. 32, ал. 4 от ЗРА.
Уведомявам Ви, че може да изпращате писмени предложения и възражения по проекта на заповед в едномесечен срок от датата на публикуване до ИАРА, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

Подробна информация можете да откриете на следния линк

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм