Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол – Велико Търново“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Велико Търново

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 85/11.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжносттта НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка, както следва:

НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол – Велико Търново“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Велико Търново.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше;
– Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Минимален ранг – III младши;
– Професионален опит – 3 години.
2. Допълнителни изисквания:
– MS Office, Internet, свидетелство за управление на лек автомобил;
– Предпочитани специалности в областта на биологията, зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, публична администрация, икономически, обществени и други науки;
– Предимства: владеене на език на страна-членка на ЕС, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Извършва административна дейност и ръководи работата на непосредствено подчинените си служители, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността в сектора.
Осъществява дейности по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 615 лв. до 2450 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
– Документи, удостоверяващ професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
8. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
8.1 В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
8.2 По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg – в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17, ал.2
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл