Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Христо Дянков Михов – „Профитера“ ООД