Уведомление относно Наредба №37

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 08.11.2019 г. съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации, е публикуван доклад (мотиви) и проект на Наредба на Министерство на земеделието, храните и горите и Министестерство на околната среда и водите за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. На заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за представяне на предложения и становища по проекта, който изтича на 09.12.2019 г. Със съдържанието на проекта на наредба и доклад, може да се запознаете на следния електронен адес: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-doplnenie08112019/

Вашите предложения и становища може да изпращате на следната електронна поща: silviya.zheleva@iara.government.bg в срок до 09.12.2019 г.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури