Уведомление относно Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година

Уважаеми дами и господа,
Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 от ЗРА и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. В ал. 4 от същия член е установено, че лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 22, ал. 1 от ЗРА. В разпоредбата на чл. 22а, ал. 5 от същия закон е посочено, че лицата по чл. 22а, ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА определени за любителски риболов.

 

В тази връзка със Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година. Заповедта може да намерите тук.