Уведомление относно изменение и допълнение на Наредба № 37

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложено, бихме желали да Ви представим проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, изготвен от работна група определена със Заповед № РД 09-984/ 05.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Моля за Вашите бележки, предложения и становища в срок до 02.10.2019 г. вкл., които да изпращате на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

Проект за изменение на Наредба № 37