Информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2418

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2380

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2086

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” :
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1088