НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за контрол на уловите и разтоворванията на калкан през 2011 г.

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Н А Ц И О Н А Л Е Н  П Л А Н

ЗА  КОНТРОЛ  НА

УЛОВИТЕ  И  РАЗТОВАРВАНИЯТА  НА  КАЛКАН  ПРЕЗ  2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Януари, 2011 г.

 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

 1. I.              Използвани съкращения
 2. II.           Цел и обхват
 3. III.        Идентифициране на риболовните кораби, участващи в улова на калкан
 4. IV.        Въвеждане на специални разрешителни за улов на калкан
 5. V.           Забрана за улов на калкан с теглени уреди
 6. VI.        Определяне на пристанища, на които може да се разтоварва калкан
 7. VII.     Предварително уведомление за разтоварване на улов от калкан

VIII.  Действия при изчерпване на определените индивидуални квоти

 1. IX.        Установяване на подробен план за контрол на разтоварванията на калкан, риболовни дневници и първа продажба на систематична основа, включително честотата на инспекциите и броя на включените инспектори
 2. X.            Действия по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.
 3. XI.        Кръстосани проверки

 

 


 

 1. I.       ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

БТ Бруто тонаж
ГП Гранична полиция
Д „МА” Дирекция „Морска администрация”
ЗРА   Закон за рибарството и аквакултурите
ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
МЗХ Министерство на земеделието и храните
РК Рибарство и контрол
СНРК Система за наблюдение на риболовните кораби
ТЗ Териториално звено
ЦНРК  Център за наблюдение на риболовните кораби


 

 1. II.    ЦЕЛ И ОБХВАТ

 

1. ЦЕЛ

С настоящия план се регламентират мерки по отношение на администрирането, управлението и контрола над уловите от калкан с цел осигуряване на устойчиво експлоатиране на запаса.

Мерките предвидени в плана са съобразени с редица условия, като: специфика на региона, териториално разпределение на уловите и разтоварванията, исторически данни за уловите, идентифицирани слаби места в прилаганите техники за контрол над риболовните дейности.

Настоящият план има за цел създаването на система за контрол на уловите от калкан, като регламентира реда за издаване на разрешителни за усвояване на квота, принципите и методиките за разпределение на квотата, процедури по идентифициране на риболовните кораби, адаптация на щата на териториалните звена с цел оптимизация на оперативните и административни процеси на контрол над уловите, разтоварванията и продажбите калкан, както и превенция на ННН риболов в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) и Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ:

Планът се прилага за риболовни кораби на Общността, които осъществяват дейността си в Черно море и са идентифицирани по реда описан в раздел III на настоящия план.

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Планът не се прилага единствено за риболовни дейности, извършвани за целите на научни изследвания, които се осъществяват с разрешението и под ръководството на Република България, и за които Комисията е била  уведомена предварително.

4. КОРЕСПОНДИРАЩИ РЕГЛАМЕНТИ

Настоящият документ е разработен в съответствие с изискванията на:

◊        Регламент (ЕО) № 1256/2010 на Съвета от 17 декември 2010 година за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2011 г.

◊        Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

◊        Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран  риболов.

III. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ, УЧАСТВАЩИ В УЛОВА НА КАЛКАН

Съгласно изискванията на националното законодателство, право за извършване на стопански риболов, в т.ч. и на калкан, се придобива при следните условия:

◊        риболовният съд, който ще се използва за стопански риболов да е вписан в Регистъра на риболовните кораби,

◊        заплатено е право за усвояване на рибен ресурс през календарната година,

◊        риболовните съоръжения са позволени за използване и маркирани.

Предвид гореизложените факти България приложи следната процедура по идентифициране на риболовни кораби, които могат да участват в усвояването на квотата за калкан през 2011 г.:    

1)      Информиране на обществеността

Съгласно българското законодателство и по-специално чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс на 23 декември 2010 г. (чрез съобщение във вестник „Дневник”) бе открито производство по издаване на общ административен акт за приемане на Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан през 2011г. и идентифициране на риболовните съдове, които ще бъдат включени в списъка на корабите, участващи в усвояването на квотата за калкан през 2011 г. Съгласно откритото производство, заявление за участие в улова на калкан (виж Приложение 1) – утвърдено със Заповед № РД-1094/22.12.2010 г. на изпълнителния директор на ИАРА- могат да подават лица, притежаващи риболовни съдове, вписани в Регистъра на риболовните кораби и хрилни мрежи, с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm.

2)      Обобщена информация

Във връзка с откритото производство по издаване на общ административен акт в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са постъпили заявления за 431 кораба, вписани в Регистъра на риболовните кораби, за участие в улова на калкан през 2011 г., от които: 

2.1. В сектор „Рибарство и контрол” – Бургас са постъпили заявления за 148 кораба, като за:

◊        сегмент до 0,99 БТ – са подадени заявления за 22 кораба;

◊        сегмент от 1 БТ до 4,99 БТ – са подадени заявления за 90 кораба;

◊        сегмент от 5 БТ до 9,99 БТ – са подадени заявления за 22 кораба;

◊        сегмент от 10 БТ до 24,99 БТ – са подадени заявления за 6 кораба;

◊        сегмент над 25 БТ – са подадени заявления за 8 кораба.

2.2. В сектор „Рибарство и контрол” – Варна са постъпили заявления за 115 кораба, като за:

◊        сегмент до 0,99 БТ – са подадени заявления за 42 кораба;

◊        сегмент от 1 БТ до 4,99 БТ – са подадени заявления за 33 кораба;

◊        сегмент от 5 БТ до 9,99 БТ – са подадени заявления за 7 кораба;

◊        сегмент от 10 БТ до 24,99 БТ – са подадени заявления за 21 кораба;

◊        сегмент над 25 БТ – са подадени заявления за 12 кораба.

2.3. В сектор „Рибарство и контрол” – Добрич са постъпили заявления за 168 кораба, като за:

◊        сегмент до 0,99 БТ – са подадени заявления за 88 кораба;

◊        сегмент от 1 БТ до 4,99 БТ – са подадени заявления за 53 кораба;

◊        сегмент от 5 БТ до 9,99 БТ – са подадени заявления за 10 кораба;

◊        сегмент от 10 БТ до 24,99 БТ – са подадени заявления за 11 кораба;

◊        сегмент над 25 БТ – са подадени заявления за 6 кораба.

 

Таблица 1

Обобщена информация за корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2011 г.

 

Сегменти Брой кораби БТ за сегмента
до 0,99 БТ 152 102,32
от 1 БТ до 4,99 БТ 176 355,50
от 5 БТ до 9,99 БТ 39 271,86
от 10 БТ до 24,99 БТ 38 622,78
над  25 БТ 26 1 245,68
 ОБЩО: 431 2 598,14

 

Списъкът на корабите, за които в ИАРА са постъпили заявления и са определени за участие в улова на калкан през 2011 г. е представен в Приложение 2.

IV.  ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН

С издаване на административен акт (Заповед) на Изпълнителния Директор на ИАРА за утвърждаване на „Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан през 2011 г.” се въвеждат специални разрешителни за улов на калкан за 2011 г.

Специалното разрешително, представлява Приложение 4, което е неразделна част от Плана, като формата и съдържанието му са по образец, съгласно Приложение I на Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов.

IV.1. Определяне на индивидуална квота за улов на калкан.

1)      Основни сегменти:  

◊        до 0,99 БТ;

◊        от 1 до 4,99 БТ;

◊        от 5 до 9,99 БТ;

◊        от 10 до 24,99 БТ;

◊        над  25 БТ.

Забележка: Сегментацията кореспондира с Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите.

2)      При определяне на индивидуалната квота за улов на калкан са взети предвид:  

А) максимално разрешеното количество улов на калкан за 2011 г. установено с Регламент (ЕС) № 1256/2010 на Съвета е 43,2 т.;

Б) необходимостта от предвиждане на количество улов на калкан, реализиран в нарушение на правилата за отговорен стопански риболов – до 4 т.;

В) броят на корабите, за които са постъпили заявления за участие в улова на калкан през 2011 г. и сегментите, в които попадатвиж Таблица 1;

Г) исторически данни за активността на корабите по отношение на участие в улова на калкан през периода 2007 г. – 2010 г. – виж Таблица 2

 

 

Таблица 2

Обобщени данни за корабите, участвали в улова на калкан през периода

2007 г. – 2010 г.

Сегмент 0 години деклариран улов на калкан 1-3 години деклариран улов на калкан 4 години деклариран улов на калкан
Брой  кораби
до 0,99 БТ 74 68 10
от 1 БТ до 4,99 БТ 80 87 9
от 5 БТ до 9,99 БТ 14 21 4
от 10 БТ до 24,99 БТ 7 20 11
над 25 БТ 5 14 7
ОБЩО 180 210 41

 

3)      Индивидуални квоти за улов на калкан – по сегменти:  

Таблица 3

Индивидуални квоти за улов на калкан през 2011 г.

Сегмент Индивидуалната квота за улов на калкан през 2011 г., кг.
0 години деклариран улов на калкан 1-3 години деклариран улов на калкан 4 години деклариран улов на калкан
А=90%*Б  Б В=110%*Б
 
до 0,99 БТ 23 25 28
от 1 БТ до 4,99 БТ 62 68 76
от 5 БТ до 9,99 БТ 108 120 132
от 10 БТ до 24,99 БТ 176 195 215
над 25 БТ 410 455 501

 

Данни за оценените индивидуални квоти за идентифицираните кораби се съдържат в Приложение 2.

                        3) Разпределените количества по индивидуални квоти за улов на калкан, за които не е издадено специално разрешително в едномесечен срок от одобряването на плана, се преразпределят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

IV.2. Процедура по издаване на специално разрешително

 1. Общи положения:

ü      Специално разрешително за риболов на калкан за 2011 г. се издава само на кораб, който е:

–         включен в „Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2011 г. с разпределение на индивидуалната квота”  – виж Приложение 4;

–         има валидно безсрочно разрешително за стопански риболов;

–         има платена такса за издаване на специално разрешително и за нов риболовен дневник (в случаите когато такъв не е наличен), съгласно Тарифа за таксите, събирани по ЗРА;

–         оборудван с маркирани хрилни мрежи с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm;

–         има констативен протокол, издаден от инспектори на ИАРА, удостоверяващ извършено маркиране на мрежите и проверка на размера на окото на хрилните мрежи, с които ще се извършва улова на калкан.(в случаите когато такъв не е наличен)

ü      За всеки кораб се издава само едно специално разрешително за улов на калкан.

ü      Собствениците на одобрени кораби, неподали Заявление за специално разрешително в едномесечен срок от одобряването на настоящия план, губят правото си да участват в усвояването на квота калкан.

ü      Специалното разрешително е валидно до изчерпване на определената индивидуална квота.

ü      Компетентният орган, упълномощен за издаване на специално разрешително, по реда на т. IV. от Плана са началниците на сектори „Рибарство и контрол” (РК) в гр. Бургас, Варна и Добрич.

ü      При промяна на обстоятелствата в специалното разрешително или в случаите описани в част IV.6 лицето своевременно уведомява органите по издаването му, като подава Заявление за издаване на дубликат на разрешително отразяващо промените, придружено с документи, отразяващи промяната в обстоятелствата и платежен документ.

ü     При изгубване (унищожаване) на специалното разрешително, лицето подава Заявление за издаване на дубликат.

ü      За издаването на дубликат и отразяване на промените се заплаща административна такса за дубликат съгласно Тарифата за таксите.

 1. Издаване на специално разрешително:

2.1.       Подаване на документи от ползвателите на корабите, включени в „Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2011 г. с разпределение на индивидуалната квота”:

ü          документите се подават в съответните сектори „РК” на ИАРА в градовете Бургас, Варна и Добрич;

ü          необходими документи:

–     Заявление-декларация за издаване на специално разрешително за риболов на калкан през 2011 г. (Приложение 3);

–     актуално позволително за плаване и свидетелство за годност, ако са настъпили промени от момента на кандидатстване за индивидуална квота;

–     документ за платена такса за издаване на специално разрешително за улов на калкан през 2011 г. и за нов риболовен дневник (в случаите когато такъв не е наличен).;

–  констативен протокол, издаден от инспектори на ИАРА, удостоверяващ извършено маркиране на мрежите и проверка на размера на окото на хрилните мрежи, с които ще се извършва улова на калкан.(в случаите когато такъв не е наличен).;

2.2.       Специално разрешително за улов на калкан се издава в срок до 3 работни дни от датата на подаване на документите по т. 2.1.

2.3.       При издаването на специалното разрешително, компетентния орган отбелязва:

ü          Данни за собственика на кораба и данни за лицето, което ще осъществява дейността;

ü          CFR кода, външната маркировка, името и бруто тонажа на риболовния кораб;

ü          датата на издаване на разрешителното;

ü          пристанището за разтоварване на улова на калкан;

ü          информация за телефонния номер, на който лицата, извършващи риболов следва да изпращат съобщение;

ü          риболовните уреди и номера на риболовния дневник.

ü          в документ „Размер на определената индивидуална квота” (отпечатан след специалното разрешително) се вписва размера на квотата съгласно Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2011 г. с  разпределение на индивидуалната квота (по приложение 2).

2.4. При издаването на специалното разрешително на титуляра се представя указание (по приложение 6) за изпълнение на условията по предварителна уведомление;

 1. Отказ за издаване на специално разрешително – органът, упълномощен да издава специално разрешително отказва издаването му при неспазване на изискванията, регламентирани в т. 1 и т. 2.1.

 

IV.3. Процедура по прекратяване на специално разрешително

1. В съответствие с разпоредбата на чл. 5 от Регламент (ЕО) №  1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов, специалното разрешително за риболов се обезсилва, когато действието на  разрешителното за стопански риболов е прекратено и се преустановява временно, когато разрешителното за стопански риболов е отнето временно.

2. Прекратяване действието на разрешителното за стопански риболов води автоматично до прекратяване действието на специалното разрешително за улов на калкан в следните случаи съгласно чл. 18 в от ЗРА:

ü      по искане на лицето;

ü      при смърт на физическото лице;

ü      при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

ü      при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;

ü      в предвидените от пряко приложимите нормативни актове на Европейската общност случаи.

3. Временното отнемане на разрешителното за стопански риболов води автоматично до временно преустановяване действието на специалното разрешително. Съгласно чл. 18 в от ЗРА временното отнемане на разрешителното за стопански риболов е за срок до една година от установяване на нарушението, когато лицето притежаващо разрешителното за стопански риболов:

ü      не спазва условията на издаденото разрешително;

ü      лови риба и други водни организми в периода на забрана по чл. 32 от ЗРА;

ü      лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35 от ЗРА;

ü      лови морски бозайници в нарушение на чл. 43 от ЗРА;

ü      не спазва изискването на чл. 18 б, ал. 2 от ЗРА;

ü      извършва стопански риболов, без да е придобил право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти – държавна собственост.

 

IV.4. Допълнителни мерки при риболов и при разтоварване на калкан

 1. Кораб, за който не е издадено специално разрешително няма право да извършва улов на калкан и да участва в дейности по трансбордиране и разтоварване на калкан.
 2. Със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява улова и прилова на калкан през размножителния период  – 15.04.2011-15.06.2011.

 

IV.5. Деклариране, въвеждане и докладване на данни за уловените и разтоварени количества калкан

 1. Инспекторите, извършващи контролни дейности на определените за разтоварване места:

ü      проверяват валидността на специалното разрешително за стопански улов на калкан, като в случай, че разрешителното не е валидно, пристъпват към прилагането на административно-наказателни мерки /Специалното разрешително е валидно до изчерпване на индивидуалната квота/;

ü      претеглят на калибрирана теглилка уловените количества;

ü      подписват (име, фамилия, подпис), подпечатват и приемат декларацията за разтоварване;

ü      в срок до 24 ч. от попълването на декларации за произход и разтоварване въвеждат в Информационната система на ИАРА данните за разтоварените и уловени количества калкан.

 1. Началниците на сектори „РК” в градовете Бургас, Варна и Добрич, своевременно представят в отдел „Статистика” информация за количествата калкан, иззети с актове за установяване на административни нарушения.
 2. Служителят от отдел „Статистика”, определен със Заповед на изпълнителния директор на ИАРА:

ü      следи за изпълнението на квотата;

ü      при усвояване на 80 % от определената обща квота подготвя писмо до ЕК съгласно Чл. 34 от Регламент 1224/2009;

ü      регулярно докладва уловите на калкан в съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство, в т.ч. подготвя писмо до ЕК за изчерпване на квотата на България.

IV.6. Прехвърляне на индивидуална квота за улов на калкан.

1. Индивидуалната квота за улов на калкан по приложение № 2 е неделима и може да бъде усвоявана единствено с кораба, на който е издадено специалното разрешително.

2. Изключения се допускат единствено в случай, че корабът, на който е издадено специалното разрешително потъне, изчезне или бъде разрушен или същият изпадне в техническа невъзможност да извършва риболов и при условие, че е заплатена таксата за издаване на специално разрешително съгласно Тарифата за таксите, събирани по ЗРА.

3. В случаите по т. 2 индивидуалната квота за улов на калкан по Приложение № 2 може да бъде прехвърлена единствено на риболовен кораб, който има издадено специално разрешително.

4. Ползвателят на риболовния кораб, за който са настъпили обстоятелствата по т. 2 подава заявление до съответния сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА, в което посочва риболовния кораб, на който прехвърля неусвоената индивидуална квота за улов на калкан. Заявлението следва да е придружено от документ, удостоверяващ съгласието на ползвателя на риболовния кораб, на който се прехвърля квотата.

5. Обстоятелствата по т. 2 се проверяват служебно в Изпълнителна агенция „Морска администрация” от отдел „Статистика”.

6. При продажба на риболовен кораб, на който е издадено специално разрешително за риболов на калкан и индивидуалната квота не е усвоена, същата следва риболовния кораб. В срок от 3 дни от продажбата на риболовния кораб страните са длъжни да уведомят съответния сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА за настъпилата промяна, като новият собственик заявява дали желае да усвоява неусвоената индивидуална квота.

В случай, че новият собственик на кораба желае да  му бъде издадено специално разрешително, същият подава документите съгласно IV.2.2.1., като е освободен от заплащане на такса за издаване на специално разрешително.

 1. V.     ЗАБРАНА ЗА ПРИЛОВ НА КАЛКАН И УЛОВ НА КАЛКАН С ТЕГЛЕНИ УРЕДИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРИЛНИТЕ МРЕЖИ

 

Дънното тралиране е забранено със Закона за рибарството и аквакултурите от 24 Април 2001г.

Прилова на калкан се забранява. Всеки екземпляр, уловен при извършване на риболовни дейности от риболовен съд без специално разрешително за риболов на калкан или при изчерпана индивидуална квота, се връща обратно във водата, независимо от размера и състоянието му.

Уловът на калкан се разрешава с хрилни мрежи с размер на окото 400 мм.

VI.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИСТАНИЩА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗТОВАРВА КАЛКАН

 

ИАРА определя следните пристанища, в които се извършва разтоварване на улов на калкан:

 1. Дуранкулак;                                      2. Шабла;

3.   Русалка;                                             4. Болата;

5.   Зеленка;                                             6. Каварна;

7.   Иканталъка;                                      8. Балчик;

9.   Кранево;                                           10. Варна;

11.             Камчия;                                             12. Бяла;

13. Несебър;                                            14. Поморие

15. Бургас (Чегене скеле);                      16. Созопол;

17. Приморско                                        18. Царево

В специалното разрешително за улов на калкан се записва пристанището, на което риболовния кораб ще разтоварва улова на калкан.

ИАРА въвежда следния времеви интервал за разтоварване на калкан на определените за целта пристанища, часовете за разтоварване са посочени в специалното разрешително за улов на калкан:

– през есенно-зимния период – от 8 ч. до 18 ч.;

– през пролетно-летния – от 6 ч. до 20 ч.

 1. VII.          ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВ НА КАЛКАН

 

Предварителното уведомление се въвежда като задължително условие за контрол върху уловените и разтоварени количества калкан и се извършва по следния ред.

Предварителните нотификации се приемат и описват от дежурните оператори в ЦНРК, при условията определени с настоящата процедура на следния телефонен номер 0886/610 602, 052/621 099;

В ЦНРК се води електронен списък за получените уведомления и инспектора, който е уведомен за предстоящо разтоварване.

 1. VIII.       ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ

 

Усвояването на индивидуалните квоти се следи чрез информационно- статистическата система на ИАРА.

            При изчерпване на цялата квота за улов на калкан риболова му се прекратява със заповед на Министъра на земеделието и храните.

 1. IX.                                      УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛ ЗА РАЗТОВАРВАНИЯТА НА КАЛКАНА

 

1. Разпределение на инспекторите по териториални звена.

В пристанищата определени в Раздел VI има назначени служители на ИАРА с месторабота съответното пристанище.

Разпределението на инспекторите и специалистите по пристанища и лодкостоянки е показано в таблиците по-долу.

РК ДОБРИЧ

Пристанище/лодкостоянка/ Инспектори Контролни инспекции
1 Дуранкулак 1  специалист ежедневен
2 Крапец ежедневен
3 Езерец 4 пъти седмично
4 Шабла  1  инспектор ежедневен
5 Тюленово 1  специалист ежедневен
6 Камен бряг 4 пъти седмично
7 Русалка 1  специалист 4 пъти седмично
8 Болата /Българево/ ежедневен
9 Зеленка ежедневен
10 Каварна  1  инспектор ежедневен
11 Иканталъка 1  специалист ежедневен
12 Божурец, Топола 4 пъти седмично
13 Тузлата  1  инспектор2  специалисти ежедневен
14 Балчик ежедневен
15 Албена 4 пъти седмично 

 

РК ВАРНА

Пристанище/лодкостоянка/ Инспектори Контролни инспекции
1 Кранево 1  специалист ежедневен
2 Френклиман ежедневен
3 Панорама  1  инспектор 4 пъти седмично
4 Траката, Буните ежедневен
5 ВАРНА   -Антон Иванов

  -Родопа 1 и 2

  -Аспарухово кея

   
 1  специалист ежедневен
1  специалист ежедневен
 2  специалисти ежедневен
6 Ада бахча  1  специалист ежедневен
7 Камчия  1  инспектор ежедневен
8 Шкорпиловци 4 пъти седмично
9 Бяла  1  специалист ежедневен
10 Обзор 4 пъти седмично

 

РК БУРГАС

Пристанище/лодкостоянка/ Инспектори Контролни инспекции
1 Свети Влас 1  специалист 4 пъти седмично
2 Несебър  ежедневен
3 Равда ежедневен
4 Ахелой 1  специалист 4 пъти седмично
5 Поморие ежедневен
6 БУРГАС – Сарафово

 – Крайморие

 – Ченгене скеле 

   
 1  инспектор ежедневен
 1  специалист ежедневен
 1  специалист ежедневен
7 Черноморец 1  специалист 4 пъти седмично
8 Созопол ежедневен
9 Приморско  1  инспектор ежедневен
10 Китен 4 пъти седмично
11 Лозенец 1  специалист 4 пъти седмично
12 Царево  1  инспектор ежедневен
13 Варвара 4 пъти седмично
13 Ахтопол 4 пъти седмично
14 Синеморец 4 пъти седмично
15 Резово 4 пъти седмично

 

2. Общи задачи във връзка с инспекцията

2.1 За всяка инспекция се изготвя доклад за инспекция, при инспекция на борда на риболовния кораб доклада се замества от Протокола по приложение 5. По отношение на всеки отделен случай инспекторите проверяват и отбелязват в доклада си следната информация:

а) подробни данни за самоличността на отговорните лица, както и данни за кораба или превозните средства, които участват в инспектираните дейности;

б) разрешение: лиценз, специално разрешително за риболов и право на риболовно усилие;

в) съответната корабна документация като бордови дневници, удостоверения за регистрация, планове за складиране в кораба, записи на уведомления и, според случая, записи на ръчно подаване на данни към системата за наблюдение на плавателни съдове (VMS);

г) всички други допълнителни заключения от инспекцията, извършена в морето, в пристанището или на който и да е етап от процеса на търговска реализация.

2.2. Посочените в точка 2.1 заключения се сравняват с информацията, предоставена на инспекторите от други компетентни органи, включително информацията от VMS, предварителните уведомления и списъците на кораби, имащи специално разрешително за улов на калкан в Черно море.

2.3 Мобилните групи на ИАРА извършват инспекции на лодкостоянките, на които няма постоянни представители на ИАРА на база установен план от ръководителя на териториалното звено на ИАРА.

а) Всички лодкостоянки без постоянен представител на ИАРА се инспектират най-малко четирикратно в седмицата.

б) Мобилните екипи извършват проверка за продажба на незаконно уловен калкан в търговската мрежа.

При необходимост се поддържа връзка с ЦНРК за уточняване на обстоятелствата по спазване на условията по предварително уведомление, установяване на характера на критични разлики в съобщения час за пристигане в пристанище в уведомлението и часа на пристигане в пристанище за кораби, които се наблюдават в системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби. Обобщени справки за инспекциите, проведени през годината се изпраща в ЦУ на ИАРА (до кой отдел в  ИАРА?) (отдел УМР) до 15 Януари или при поискване.

3. Инспекции при разтоварване на пристанищата и на борда на риболовните съдове

Инспекторите проверяват:

а) валидност на документите, удостоверяващи правото за извършване на стопански риболов, наличие на специално разрешително, издадено по реда, определен в настоящия план

б) предварителното уведомление за разтоварване на сушата, информацията за намиращия се на борда улов вписана в риболовния дневник;

в) попълването на декларацията за уловите и коректното съставяне на декларацията за разтоварванията, включително записване на риболовното време в риболовния дневник (дните престой на хрилните мрежи);

г) измерване на действителните количества риба намиращи се на борда и теглото на разтоварената на сушата на калибрирана везна;

д) намиращите се на борда риболовни уреди за минималните размери на отворите на мрежите и минималния размер на рибата, допълнителните приспособления към мрежите и маркировката и идентификацията на пасивните риболовни уреди;

е) според случая, спазването на процедурите за изключване на оборудването на VMS.

След изпълнението на рутинните проверки от съответния инспектор валидността на съдържанието на декларацията за произход се удостоверява с печат „Квота калкан” и подпис.

4. Задачи при инспекция във връзка с транспортирането и пускането на пазара

Инспекторите проверяват:

а) съответните придружаващи транспорта документи и ги съпоставят с действително транспортираните количества;

б) спазването на изискванията за сортиране за минимален размер на рибата;

в) документацията (декларация за произход, документи за продажба и т.н.);

г) при съмнения относно хигиенно санитарните условия за съхраняване, транспортиране или продажба на рибата се сигнализира НВМС за последваща проверка.

5. Инспекции на море

5.1 Общи положения

Контрола се осъществява чрез патрулните катери на ИАРА, намиращи се в Балчик, Варна и Бургас. Инспекциите на море се инициират при наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:

– Наличие на данни, регистрирани в системата за сателитно наблюдение (като тук се включват и сигналите, подадени от ЦНРК при движение на корабите със скорост по-малка от два възела на дълбочини от 40 до 90 метра в зависимост от сезона и влезлите в сила забрани;

– Постъпила информация от други институции, заети в процеса по контрол на дейностите, извършвани на море (ГП, ВМС, Д „МА”) – за кораби с обща дължина между  10 и 15 метра;

– Оценка на детайлите, регистрирани в ЦНРК – като скорост на движение, характерни риболовни зони, следа на движение, брой на риболовните съдове, извършващи дейност към момента на изпълнение на инспекциите;

– Наличие на подаден сигнал за незаконно извършвана дейност по смисъла на настоящия план.

По време на изпълнение на инспекциите се поддържа връзка с ЦНРК и съответното териториално звено за осигуряване на допълнителна информация касаеща проверката.

5.2 Инспекторите проверяват:

а) валидност на документите, удостоверяващи правото за извършване на стопански риболов, наличие на специално разрешително, издадено по реда, определен в настоящия план;

а) съхраняваните на борда количества риба спрямо количествата, записани в риболовния дневник;

б) спазването на съответните изисквания по отношение вида на използваните риболовни уреди, минималния размер на окото на мрежата, маркировката и идентификацията на пасивните риболовни уреди;

в) правилното функциониране на оборудването на VMS;

X. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) 1005/2008.

1. При износ на улови от калкан за трети страни задължително се изисква сертификат за улов съгласно изискванията на Регламент на Съвета 1005/2008, независимо дали държавата на местоназначение го изисква.

2. За риболовен кораб ще бъде считано, че извършва ННН риболов при установяване на едно от следните нарушения:

–         Извършване на риболов на калкан без валидно специално разрешително;

–         Не е изпълнил задълженията си да отчете и декларира улова или свързаните с него данни определени в настоящия план;

–         Извършване риболов на калкан в период на забраната, без отпусната индивидуална квота или след изчерпването на квотата;

–         Извършване улов на калкан със забранени уреди и средства;

–         Подправяне и/или прикриване на своята маркировка, самоличност или регистрация;

–         Укриване или унищожаване на доказателства, свързани с разследване;

–         Възпрепятстване на длъжностните лица при изпълнение техните задължения при извършване на инспекция по спазването на плана;

–         Запазване на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерен калкан;

–         Трансбордиране или участие в съвместни риболовни операции с кораб, за който е установено, че извършва ННН риболов по смисъла на Регламент на Съвета 1005/2008.

При установяване на някое от тези нарушения ще бъдат предприети мерки, съгласно Регламент на Съвета 1005/2008 и Регламент на Съвета1224/2009, а именно:

–         Незабавно прекратяване на риболовната дейност;

–         Изземване на риболовните уреди и съоръжения;

–         Прекратяване на разрешителното;

–         Глоби;

–         Отказ за заверка на сертификат за улов, в случай на износ, както и предприемане на действия по включване на риболовния кораб в списъка на ЕС на корабите, извършващи ННН риболов.

 1. XII.     КРЪСТОСАНИ ПРОВЕРКИ

В информационно-статистическата система на ИАРА е разработен модул за кръстосани проверки, който съпоставя въведените входни данни.

Следи се за 3 основни типа грешки:

 1. Късно подаден документ – ако периодът между изготвянето на документа и приемането му от служител на ИАРА е по-голям от 48 часа системата сигнализира за открита грешка.
 2. Липсващ насрещен документ  – ако при въвеждането на документ, не се открие свързан с него документ системата сигнализира за открита грешка. Пример: Вписва се документ за първа продажба ® системата регистрира че липсва декларация за произход.
 3. Несъответствие в данните:

–         „Улов – разтоварване” – ако разликата между уловените и разтоварени  количества е по-голямо от 10%, за съответния вид, системата сигнализира за открита грешка.

–         между документите – ако има несъответствие в количествата между документите, системата сигнализира за открита грешка. Системата приема, че е възможно да има няколко документа за първа продажба и сумира уловите от тях, като ги сравнява с декларацията за произход.

След откриване на грешката системата генерира съобщение, което се извежда за съответния сектор, вписал документа в системата. В съобщението се посочва типа грешка, като самата грешка се идентифицира с уникален номер. Системата позволява, от грешката веднага да се премине към документа, довел до генерирането й и ако е допусната техническа грешка тя да бъде отстранена.

Системата проверява входните данни на 24 часа и  генерира съобщение за грешка. Ако има попълване на липсващи данни, системата автоматично отстранява грешката и тогава грешката от активна става неактивна. Системата пази информация за всички открити грешки и по всяко време може да се направи проверка по вид грешка, по звено и по период.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ДО

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР „РИБАРСТВО И КОНТРОЛ”

НА ИАРА ГР. ……………………………….

З А Я В Л Е Н И Е

 

от …………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на физическото лице или пълното наименование на юридическото лице)

Адрес: ………………………………………………………………….; БУЛСТАТ □□□□□□□□□□

……………………………………………………………………………..;Данъчен № □□□□□□□□□□

(постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)

Лични данни на лицето, натоварено с извършването на дейността:

от …………………………………………………………………………………………………..

(трите имена)

Л. к. № ………………., издадена на …………….. г. от ……………… ЕГН □□□□□□□□□□

Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………..

(постоянен адрес на лицето)

Тел./дом.: ……………………………..; служ.: ………………………..; мобилен: ………………………………..

Документ, удостоверяващ правото за ползване на риболовния кораб:…………………………….

(прилага се към Заявлението)

Разрешително за стопански риболов: № ……………………….

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Моля, да бъда включен в усвояване на квота калкан за 2011 г.

Риболова ще извършвам с:

 1. Риболовен кораб …………………………………………………….

(външна маркировка и име на кораба)

 1. Брой и вид на маркираните риболовни уреди ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочват се само хрилни мрежи с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm)

Дата: …………………………                                                            Подпис:

Гр. (с.)……………………….

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ/ИАРА

Издадено разрешително №…………………….

До

Началника на териториално звено

на ИАРА, гр. …………………..

З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

за издаване на специално разрешително за стопански риболов на калкан в Черно море през 2011 г.

от …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на физическото лице или пълното наименование на юридическото лице, собственик на кораба)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: …………………………………………………………………….; ЕГН/БУЛСТАТ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….;  Данъчен №

Лице, което ще осъществява дейността:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на физическото лице или пълното наименование на юридическото лице)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: ………………………………………………………………………………..;             ЕГН

Номер на риболовен дневник: от стр. …….. до стр. ……….

(външна маркировка и име на кораба)

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Желая, да бъде издадено специално разрешително на кораб ………………………………………………. за стопански риболов на калкан в Черно море през 2011 г. 

Уредите, които ще използвам за риболов на калкан са: (наименование на уреда, брой, размери, дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби) ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Уловените количества калкан ще разтоварвам на следните пристанища:

Дуранкулак;                           Кранево;                                Несебър;

Шабла;                                   Варна;                                    Поморие;

Русалка;                                 Камчия;                                 Бургас;

Болата;                                  Бяла;                                      Созопол;

Зеленка;                                                                                Приморско;

Каварна;                                                                               Царево;

Иканталъка;                                     

Балчик;

Номерът на мобилен телефон, който ще използвам при информиране на инспекторите на ИАРА преди разтоварване на уловите на калкан е:  ……………………………………………

Към заявлението прилагам:

 1. Позволително за плаване* №  ………………………..     дата ……………………….
 2. Свидетелство за годност* №  ……………………..         дата ……………………….
 3. Документ за платена такса за издаване на специално разрешително и за нов риболовен дневник** №  ……………………… дата …………………..
 4. Констативен протокол, издаден от инспектори на ИАРА, удостоверяващ извършено маркиране на мрежите и проверка на размера на окото на хрилните мрежи, с които ще се извършва улова на калкан. – №……………………………….

* само в случай, че е настъпила промяна в данните след кандидатстване за индивидуална квота

** ако такъв не е наличен от предишна година

При подаване на Заявлението получих “Указание за подаване на предварително уведомление за разтоварване на улови от калкан” 

Дата:  …………………..                                                                        Подпис:

гр.  ………………………                        

 

 

 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА КАЛКАН В ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ 2011 Г.

 

№ ………………………………….

Собственик на кораба:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на физическото лице или пълното наименование на юридическото лице, собственик на кораба)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: …………………………………………………………………….; ЕГН/БУЛСТАТ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….;  Данъчен №

Лице, което ще осъществява дейността:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на физическото лице или пълното наименование на юридическото лице)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: ………………………………………………………………………………..;             ЕГН

Външна маркировка и име на риболовния кораб:  ………………………………………..

CFR код: ………………………………………………              Бруто тонаж:  ……………………

 

 

Дата на издаване:                                        

До изчерпване на определената индивидуална квота

Срок на валидност:

Зона: Черно море
Видове: Калкан
Риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери, дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби)  
Други условия:Номер…….. на риболовен дневник:    стр.: от  …….. до ……….

Риболовните дейности, извършвани от този риболовен кораб са предмет на специално разрешение за риболов в съответствие с условията, утвърдени по-долу по отношение на риболова и разтоварванията на калкан:

 1. Риболовът на калкан се извършва с маркирани хрилни мрежи, вписани в настоящото разрешително.
 2. При излизане на море с цел поставяне на хрилни мрежи за улов на калкан следва лицата да информират съответния инспектор до 12 часа преди плануваното излизане.
 3. Уловените количества калкан се разтоварват:

3.1. На следните пристанища:

Дуранкулак;                           Кранево;                                Несебър;

Шабла;                                   Варна;                                    Поморие;

Русалка;                                 Камчия;                                 Бургас;

Болата;                                  Бяла;                                      Созопол;

Зеленка;                                                                                Приморско;

Каварна;                                                                               Царево;

Иканталъка;                                     

Балчик;

3.2. В присъствието на инспектор от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във времевия интервал:

–         800 ч. … 1800 ч. – от 1 октомври до 31 март;

–         600 ч. … 2000 ч. – от 1 април до 30 септември

3.3 След изпращане на гласово или текстово съобщение два часа преди часът на разтоварване на следните телефони номера: 052/621 099, 0886/610 602. Съобщението съдържа информация за кораба (външна маркировка и име), от който ще  се разтоварват уловените количества калкан. Мярката е задължителна за корабите над 10 m. За плавателни съдове под 10 m се разрешава уведомлението да става преди излизането им на море.

4. При надхвърляне на количеството определено в Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2011 г. се налагат санкции предвидени в закона.

     ОРГАН ИЗДАЛ РАЗРЕШИТЕЛНОТО:

                                                                       (име и длъжност)

       гр. …………………………..   на дата:                                  Подпис/Печат

Размер на индивидуална квота за улов на калкан на кораб ………………………………..съгласно Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2011 г. с  разпределение на индивидуалната квота.

                               кг.

 

Таблица за отчитане на уловените количества

Номер по ред № на декларация за произход Разтоварено количество (кг.) Подпис на инспектора и печат Подпис на лицето
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВИ ОТ КАЛКАН

 

 

 1. 1.        Предварителното уведомление се подава на телефонни номера:

 0886 610 602, 052/621 099;

 

 1. 2.        При уведомяването титуляра на специалното разрешително, капитана на риболовния кораб или техен представител следва да съобщи до 2 часа преди пристигане в пристанище:

–         външната маркировка на кораба, реализирал улова в условията на специалното разрешително;

–         приблизителен час на пристигане в пристанище.

–         пристанище на разтоварване (избрано от списъка на одобрените за разтоварване  на улови от калкан пристанища).

 1. 3.        При промяна на подадените данни, титуляра на разрешителното подава новите телефонни номера към съответното териториално звено на ИАРА, което отразява промените и уведомява своевременно ЦНРК. Актуализираната информация се подава на следния електронен адрес: cnrk@iara.government.bg

 

 1. 4.        При установено неизпълнение на условията по предварително уведомяване и наличие на декларации за произход на улов от калкан неподпечатани и незаверени от инспектор на ИАРА в риболовния дневник ще се счита, че е допуснато тежко нарушение от страна на титуляра на разрешителното или капитана на риболовния кораб по смисъла на Регламент на ЕК 1005/2008 за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) и Регламент (ЕО) No 1010/2009 НА Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) No 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм