Проект №: BG14MFOP001-3.001-0005: Програма за обучение и обмен на опит, включително между държави членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрола и наблюдение на риболовните дейности.