„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“