Публикуване за обществено обсъждане на документи за прием на проекти по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“, процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.003 „Мярка 5.4 Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Поморие“.

Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1872

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм