ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0004, “Внедряване и инсталиране на компоненти на Географска информационна система (ГИС)“