Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 264/27.05.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше:
– Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Професионална област – биология, ихтиология, хидробиология, екология и други в областта на рибарството и аквакултурите; информатика, информационни технологии и икономика, технически и хуманитарни науки,корабоводене, корабни машини и механизми и други в областта на морското дело;
– Минимален ранг – IV младши;
– Минимален професионален опит – 3 години.
2. Допълнителни изисквания:
– MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
– Предимства: следдипломно обучение, специализация, владеене на друг западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява дейности по прилагането на Общата политика в областта на рибарството, на националното законодателство и законодателството на ЕС в областта на рибарството и аквакултурите; участва в разработването на проекти на нормативни актове, планове и програми в областта на рибарството и морските въпроси, произтичащи от националното и европейското законодателство; изготвя и предоставя до Европейската комисия изискуемите доклади, съгласно действащо тоевропейско законодателство в областта на рибарството; участва в разработването на проекти за нормативни актове, национални планове и програми свързани с развитието на рибарството и аквакултурите в България, съгласно изискванията на Европейското законодателство.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 620 лв. до 2800 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани,
не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;

• Документ за самоличност /за справка/;
• Копия от документи за придобита образователна – квалификационна степен.
Документи издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи на Република България.
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка. Документи издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи на Република България.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, стая „Деловодство“ всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
10. Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg
Телефон за информация: 056/876075

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17 ал.2 т.1 от НПКДС