Информация във връзка с Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

 

В продължение на доброто сътрудничество между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., бихме желали да Ви информираме за:

§ Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ВЗР: Батак – Девин – Доспат по ПМДР.
Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1800

§ Второ обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за второ обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по ПМДР.
Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1801

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм