Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“