Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 201/05.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– Образователна степен – професионален бакалавър;
– Професионална област – биология, зооинженерство, селско стопанство, горско стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и др;
– Минимален ранг – V младши;
– Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения).
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява служебните си задължения на територията на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол; участва в зарибителни мероприятия и в дейности по опазване на рибните ресурси; съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/; осъществява наблюдение върху здравния статус на рибните запаси във водните обекти по чл. 3 от ЗРА; участва в контрола на обектите за търговия с риба и рибни продукти и лицата занимаващи се с нея по отношение на на произхода и продажбата на уловената, добитата или произведената в страната продукция от риба и други водни организми; познава, спазва и осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите;осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов; познава, спазва и прилага европейското законодателство в областта на рибарството.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 590 лв. до 2450 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност – копия и в оригинал /за справка/;
– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка /ако притежава/ – копие и в оригинал / за справка/;
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Oбявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Списъците на допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред деловодството ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за контакти: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17 ал.2 т.1 от НПКДС