Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 203/05.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– Образователна степен – бакалавър;
– Професионална област – биология, зооинженерство, селско стопанство, стопански науки, горско стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и др;
– Минимален ранг – V младши;
– Професионален опит – 1 година.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения);
– Владеене на чужд език.
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява служебните си задължения на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София – град и София; осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите; контролира спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговия с риба, водни организми и продуктите от тях; осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и други технически средства за извършване на стопански и любителски риболов по отношение на установените правила, норми и режим за тяхното използване в съответните рибностопански води и водни обекти; контролира обектите за търговия с риба и рибни продукти / борси, тържища,магазини, складове и др. за търговия на едро и дребно/ и лицата, занимаващи се с нея по отношение на произхода и продажбата на уловената риба; събира, обобщава и съхранява статистически данни и материали за състоянието и развитието на рибарството и аквакултурите за районите за които отговаря ; съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите; изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с длъжността.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 600 лв. до 2550 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност – копия и в оригинал /за справка/;
– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка – копие и в оригинал /за справка/
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на табло пред деловодството ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за контакти: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17 ал.2 т.1 от НПКДС