Обява за конкурс За длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас – 1 щатна бройка

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 10, ал. 1, чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 183/29.03.2019г. на изпълнителния директор на ИАРА

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:

 

За длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас – 1 щатна бройка.

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен – магистър;
 • Професионална област – икономически и стопански науки;
 • Минимален ранг – III младши;
 • Професионален опит – 4 години.
 1. Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност (Word, Excel).

 1. Кратко описание на длъжността: Отговаря за спазването на всички външни и вътрешни нормативни документи, свързани с осъществяване на преките задължения; организира, ръководи и контролира текущото осчетоводяване на операциите, свързани с цялостната счетоводна дейност на ИАРА; ръководи и контролира изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета; осъществява икономически анализ на финансовата дейност на ИАРА; организира и осъществява текущ контрол при полагане на двойния подпис и последващ вътрешно-финансов контрол за спазването на финансовата и платежна дисциплина, за правилното оформяне на счетоводните документи; изготвя бюджета, извършва корекции и носи отговорност за изпълнението му; организира и контролира извършването на инвентаризации на активите, пасивите, проверки на паричните средства и годишни инвентаризации на стоково-материални ценности и ДМА, съгласно сроковете предвидени в Закона за счетоводството; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
 1. Размер на основната месечна заплата:
 • От 660 лв. до 3000 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Тест и интервю.
 1. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
 2. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
 3. Към заявлението кандидатите следва да приложат:
 • Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен. Документите издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка. Документите издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
 2. Документите за кандидатстване се подават на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет.2, стая „Деловодство“, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
 3. Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

10- Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред  деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg

Телефон за информация: 056/876075

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17 ал.2 т.1 от НПКДС