УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) в периода на тяхното размножаване

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА в периода на тяхното размножаване.
В съответствие с чл. 32, ал. 1 от ЗРА и с цел осигуряване на оптимални условия за развитие на популациите от риба и други водни организми, във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно Приложение № 1.
Забраната не се отнася за любителски риболов във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и съгласувана с министъра на околната среда и водите.
Подробна информация за проекта на общия административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА в периода на тяхното размножаване е публикуван на следния
адрес

Може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 или на електронната поща: office@iara.government.bg и petya.bakalova@iara.government.bg