ИАРА организира серия от обучения за прилагане на контрол и противодействие на незаконния, нерегламентиран и нерегулиран риболов

Заместник-министър Добрев подкрепи служителите на ИАРА в изпълнението на контролните им функции

На 25.11.2018 г. в град Луковит се проведе обучение по проект „Програма за обучение и обмен на опит, включително между държави членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрол и наблюдение на риболовните дейности“, обособена позиция „Специализирано обучение за прилагане на контрол и противодействие на незаконния, нерегламентиран и нерегулиран риболов, съответното актосъставяне и работа с информационно – статистическата система на ИАРА, като част от европейската система за контрол“. Началото на обучението даде изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, а специален гост беше заместник-министърът на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Атанас Добрев.
Целта на проекта е постигане на специфична цел „Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест”. Чрез прилагането на мярката ще се подпомогне изпълнението и прилагането на глобален и интегриран подход. Като държава членка на ЕС, България трябва да прилага високи стандарти за инспекция и контрол в рибарството. Поради това ИАРА организира поне веднъж годишно обучение за служителите, отговорни за контролната дейност.
От друга страна, в плана за действие за преодоляване на слабостите в контролната система е включена дейност за изготвяне на програми за обучение на персонала на ИАРА и провеждане на обучение за служителите. Това обучение ще има за цел да запознае служителите на Агенцията с добрите практики и насоки за правилното съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за подобряване на теоретичните и практическите умения на актосъставителите, което от своя страна би довело до по-висок процент на потвърдените и влезли в сила наказателни постановления.
Обучението започна с откриваща пресконференция, на която изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов запозна присъстващите с целите и програмата на обучението. Изключително важно и мотивиращо беше присъствието на зам.-министъра на МЗХГ Атанас Добрев, който подкрепи и окуражи служителите на ИАРА да продължават да осъществяват ефективно своите контролни функции по опазване на рибните ресурси в борбата с нарушителите на ЗРА.
В периода 11 – 13 декември 2018 г. предстои втори етап на обучението на тема „Специализирано обучение на инспекторите на Съюза за подобряване на ефективността при осъществяване на контрол и инспекция, чрез прилагане на добрите европейски практики“.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм