„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции”

1. Обявление
2. Решение
3. Документация
4. Приложение 1 – Техническа спецификация
5. Приложение 1.1
6, Приложение 1.2
7, Приложение 1.3
8. Приложение 1.4
9, Приложение 1.5
10, Приложение 1.6
11, Приложение 2 – ЕЕДОП
12. Приложение 3 – Заявление за участие
13, Приложение 4 – Техническо предложение
14, Приложение 5 – Ценово предложение
15, Приложение 6 – Проект на договор nov
16, Приложение 7 – Опис
17. Приложение 8 – Критерии за оценка и методика
18. Приложение 9 – Декл. лични данни
19, Приложение 10 – Декларация по чл. 59 по ЗМП
20, Приложение 11 – Декларация по чл. 102 от ЗОП
21. espd-request
22. Разяснения
23. Съобщение
24. Протокол
25. Доклад
26. Решение
27. Договор 1
– приложение 1
– приложение 1.1.
– приложение 2
28. Договор 2
– приложение 1
– приложение 2
29. Договор 3
– приложение 1
– приложение 2
30. Договор 4
– приложение 1
– приложение 2
31. Договор 5
– приложение 1
– приложение 2
32. Договор 6
– приложение 1
– приложение 2
33. Обявление за възложена поръчка