УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите за периода 2019-2021 година.

 

 

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), издадена на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от ЗРА.

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за развитието на популациите от риба и други водни организми, министърът на земеделието, храните и горите издава заповеди, с които се въвеждат временни забрани за стопански и любителски риболов във водоеми на територията на страната. По предложение на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, съвместно с Регионалните инспекции по околна среда и води, и с Регионалните дирекции по горите, се определят зони в реки, морски акватории и други водни обекти, в които временно се налагат забрани за улов на риба и други водни организми.

Подробна информация за проекта на общия административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА е публикуван на следния линк:

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/

С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg и petya.bakalova@iara.government.bg

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм